Updates from Juni, 2017 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

 • erva kurniawan 2:20 am on 30 June 2017 Permalink | Balas  

  Puasa 6 Hari Di Bulan Syawal Boleh Disatukan Dengan Puasa Qada 

  puasa 4Puasa 6 Hari Di Bulan Syawal Boleh Disatukan Dengan Puasa Qada

  Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu

  `Ala Rasulillah, Wa’ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

  MATLAMAT puasa jika dikerjakan dengan penuh penghayatan akan dapat membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa sebagaimana perkara ini dijelaskan oleh Al-Quran.

  Di samping itu puasa juga merupakan ibadat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wataala kerana setiap ganjaran atau balasan kepada orang yang berpuasa diberikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wataala sendiri sebagaimana yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda bersabda yang maksudnya :

  “Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “Allah Subhanahu Wataala berfirman : “Setiap amalan anak Adam (manusia) adalah untuknya (dapat diperiksa sendiri dan dinilai baik buruknya), melainkan amalan puasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku (Aku sendiri yang dapat memeriksa dan menilainya) dan oleh sebab itu Aku sendirilah yang akan menentukan berapa banyak balasan yang perlu diberikan kepada mereka yang berpuasa.” (Hadis riwayat Bukhari).

  Puasa Ramadan adalah diwajibkan kepada umat Islam pada setiap tahun berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga disunatkan ke atas orang Islam berpuasa sunat atau tathawwu’ di hari atau bulan yang lain seperti melakukan puasa ‘Asyura, hari ‘Arafah, puasa di bulan Syaaban, puasa mingguan pada hari Isnin dan Khamis, puasa enam hari pada bulan Syawal yang biasanya disebut sebagai puasa enam.

  Pada siri Irsyad Hukum kali ini kita akan membicarakan mengenai beberapa perkara yang berhubung dengan puasa enam.

  Puasa enam ialah puasa yang dikerjakan dengan berturut-turut atau berselang-selang sebanyak enam hari pada bulan Syawal selepas Hari Raya Fitrah.Puasa enam itu sunat dikerjakan oleh orang yang telah mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh dan juga sunat dikerjakan oleh orang yang tidak berpuasa Ramadan sebulan penuh disebabkan keuzuran yang diharuskan oleh syarak seperti haid dan nifas, musafir atau orang sakit. Manakala bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja adalah haram melakukan puasa enam kecuali setelah selesai mengqada puasanya. Namun ganjaran pahala puasa enam bagi orang yang tidak berpuasa penuh bulan Ramadan tidak sama dengan ganjaran pahala bagi orang yang mengerjakan puasa enam selepas mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh.

  Sunat puasa enam ini berdasarkan sabda Baginda yang maksudnya :

  “Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun.” (Hadis riwayat Muslim).

  Para ulama berselisih pendapat mengenai waktu atau masa mengerjakan puasa enam itu. Sebahagian besar ulama berpendapat puasa enam itu dilakukan dengan berturut-turut selepas Hari Raya mulai Hari Raya kedua dan seterusnya. Manakala ulama muta’akhirin pula berpendapat puasa enam itu harus dilakukan secara tidak berturut-turut seperti berselang-seling dan sebagainya selama dalam bulan Syawal. Walau bagaimanapun mengerjakannya dengan berturut-turut selepas Hari Raya adalah lebih afdal.

  Mengerjakan puasa sunat sebanyak enam hari dalam bulan Syawal setelah berpuasa Ramadan sebulan penuh diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berpuasa sepanjang tahun kerana sebulan puasa Ramadan itu menyamai puasa sepuluh bulan dan puasa enam pula menyamai dengan 60 hari atau dua bulan. Jika dicampurkan sepuluh bulan dengan dua bulan, maka genaplah ia setahun, itulah yang dimaksudkan dengan puasa sepanjang tahun. Perkara ini dijelaskan lagi dalam sebuah hadis, sabda Baginda yang maksudnya :

  “Berpuasa sebulan (disamakan) dengan sepuluh bulan puasa, dan berpuasa enam hari selepasnya (disamakan) dengan dua bulan puasa, maka kedua-duanya itu (jika dicampurkan) genap setahun.” (Hadis riwayat Al-Darimi).

  Berdasarkan hadis di atas juga, sebahagian ulama menjelaskan bahawa puasa enam hari dalam bulan Syawal diberikan ganjaran yang sama dengan ganjaran puasa di bulan Ramadan, kerana setiap kebajikan itu dibalas atau diberikan dengan sepuluh kali ganda. Sebagaimana juga mereka mengatakan : “Membaca Surah Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran.

  Kewajiban Mengqada Puasa

  Puasa Ramadan yang ditinggalkan adalah wajib diqada sebanyak hari yang ditinggalkan itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya yang tafsirnya :

  “Maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (Surah Al-Baqarah : 184).

  Kewajipan mengqada puasa itu tidak kira sama ada puasa itu ditinggalkan dengan sengaja atau kerana keuzuran kecuali orang-orang yang benar-benar tidak berdaya mengerjakannya seperti orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Mereka tidak diwajibkan mengqada puasa yang ditinggalkan itu tetapi wajib membayar fidyah sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wataala yang tafsirnya :

  “Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin.” (Surah Al-Baqarah : 184).

  Dalam mengerjakan qada puasa ini, para ulama berpendapat bahawa orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur adalah wajib menyegerakan qada puasa tersebut. Dan mereka tidak diharuskan bahkan haram melakukan puasa-puasa sunat termasuk puasa enam hari di bulan Syawal.

  Puasa qada boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti Hari Raya Fitrah, Hari Raya Haji atau pada hari-hari Tasyriq dan sebagainya dan ia wajib disegerakan sebelum masuk Ramadan yang baru.

  Jika qada puasa hendak dikerjakan pada bulan Syawal ia boleh dilakukan bermula pada Hari Raya Kedua (2 hari bulan Syawal). Bagi mereka yang diharuskan meninggalkan puasa kerana keuzuran yang dibenarkan oleh syarak seperti orang perempuan yang haid atau nifas, orang sakit atau orang musafir (dalam perjalanan) dan lain-lain, sunat bagi mereka mengerjakan puasa enam sekalipun mereka masih mempunyai qada. Walau bagaimanapun menurut para ulama ganjaran yang bakal diterimanya tidaklah sama dengan ganjaran pahala yang diterima oleh mereka yang berpuasa enam setelah berpuasa penuh satu bulan Ramadan.

  Berbanding dengan orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran atau dengan sengaja, diharamkan ke atas mereka mengerjakan puasa enam pada bulan Syawal itu kerana mereka diwajibkan menyegerakan qada tersebut.

  Manakala bagi orang yang luput keseluruhan puasa Ramadan (selama satu bulan) kerana keuzuran yang diharuskan oleh syarak, jika dia mengerjakan puasa qadanya pada bulan Syawal, disunatkan (mustahab) ke atasnya mengqada puasa enam itu dalam bulan Zulkaedah. Walau bagaimanapun, menurut ulama dia hanya mendapat ganjaran sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu orang yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa enam pada bulan Syawal diibaratkan berpuasa selama satu tahun.

  Menyatukan Puasa Qada Dengan Puasa Enam

  Bagi orang yang hendak melakukan qada puasa Ramadan (meninggalkannya kerana keuzuran yang dibolehkan oleh syarak), ia boleh dilakukan sekaligus dengan puasa enam dalam bulan Syawal. Caranya ialah orang tersebut hendaklah berniat bagi kedua-duanya iaitu puasa qada dan puasa sunat tersebut dengan tujuan bagi mendapatkan ganjaran kedua-dua sekali (iaitu ganjaran puasa qada dan ganjaran puasa sunat).

  Hal ini sama seperti orang yang berniat puasa wajib sama ada puasa qada atau puasa nazar atau puasa kafarah, pada hari-hari yang disunatkan berpuasa seperti hari Arafah atau pada hari Isnin dan Khamis atau pada hari ‘Ayura dan puasa-puasa sunat yang lain seumpamanya.

  Dalam menunaikan puasa tersebut, jika dia berniat kedua-duanya sekali iaitu puasa qada dan puasa sunat seperti puasa hari Arafah atau puasa-puasa sunat yang lain, maka dia akan mendapat ganjaran bagi puasa sunat dan puasa wajib tersebut. Tetapi jika dia berniat hanya bagi puasa sunat sahaja atau puasa wajib sahaja, maka dia hanya akan mendapat gambaran bagi puasa yang diniatkannya sekalipun ia dilakukan pada hari yang bertepatan antara puasa wajib dan puasa sunat itu.

  Ibnu Hajar Al-Haitami dalam fatwanya menjelaskan, mengenai orang yang berniat puasa sunat bersama puasa wajib seperti di atas dengan katanya maksudnya :

  “Jika diniatkan keduanya (puasa sunat dan pusat wajib) dia mendapat ganjaran bagi kedua-duanya atau diniatkan salah satu maka gugur tuntutan yang satu lagi dan tidak mendapat ganjarannya.” (Al-Fatwa Al-Kubra : 2/75).

  Walaupun menyatukan puasa qada dengan puasa enam itu diharuskan dan mendapat ganjaran pahala kedua-duanya, namun ganjaran tersebut tidaklah menyamai ganjaran pahala seperti yang disebut dalam hadis di atas. Walau bagaimanapun sikap menyegarakan qada puasa itu sikap yang terpuji dan dituntut oleh syarak kerana ganjaran dan pahala ibadat puasa itu hanya Allah Subhanahu Wataala sahaja yang menilai dan menentukan berapa banyak balasan yang perlu diberikan kepada mereka yang berpuasa.

  ***

  Kiriman Sahabat Arland

   
 • erva kurniawan 10:49 am on 29 June 2017 Permalink | Balas  

  Membela Kehormatan Orang Lain 

  Membela Kehormatan Orang Lain

  Majlis yang paling mulia adalah majlis dzikir dan ilmu. Sekarang, bagaimana menurutmu bila seorang manusia terpilih dan pembimbing umat maju mengetengahkan pembicaraan dan pengarahan dan bimbingan-nya!

  Beliau selalu mengoreksi orang yang keliru, meluruskan kesalahan orang yang jahil, memperingatkan orang yang lalai, sama sekali tidak di dapatkan dalam majlis beliau kecuali kebaikan-kebaikan. Hal itu adalah salah satu bukti kesucian majlis dan ketulusan hati beliau .

  Beliau selalu menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan saksama orang yang berbicara kepada-nya. Akan tetapi beliau tidak mau mendengarkan ghibah (gunjingan) dan tidak rela mendengarkan namimah (hasutan) dan buhtan (tuduhan palsu dan ucapan bohong). Beliau selalu membela kehormatan orang lain.

  Dari ‘Itban bin Malik Radhiallahu’anhu ia berkata: “Pada sebuah kunjungan, beliau mengerjakan shalat rumah kami. Seusai shalat beliau bertanya: “Di mana gerangan Malik bin Ad-Dukhsyum?” Ada seseorang yang menyahut: “Dia adalah seorang munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam segera menegur seraya berkata: “Jangan ucapkan demikian, bukankah kamu mengetahui dia telah mengucapkan kalimat syahadat Laa ilaaha illallaahu semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah?” Sesungguhnya Allah Subhanahu wata’ala telah mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallaahu semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah ! Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas Neraka setiap orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallaahu semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah ! (Muttafaq ‘alaih)

  Beliau sangat memperingatkan dari persaksian palsu dan perampasan hak!

  Dari Abu Bakar radhillaahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda:

  “Inginkah aku kabarkan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar?” Kami menjawab: “Tentu saja wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam!” Beliau berkata: “Mempersekutukan Allah , mendurhakai kedua orang tua, lalu beliau bangkit dari sandarannya sambil berkata: “Ketahuilah, berikutnya adalah persaksian palsu!” beliau terus mengulangi ucapan itu sehingga kami berharap beliau menghentikannya.” (Muttafaq ‘alaih)

  Meskipun beliau mencintai ‘Aisyah radhiallaahu anha, beliau tetap menyanggah ghibah yang diucapkan istri beliau tercinta itu. beliau jelaskan kepadanya betapa besar bahaya ghibah.

  ‘Aisyahradhiyallahu ‘anha pernah berkata: “Cukuplah bagimu tentang kekurangan Shafiyyah radhiyallahu ‘anha bahwa dia begini dan begini.” Perawi menjelaskan: Yaitu pendek tubuhnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam langsung menegur:

  “Engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicampur dengan air lautan niscaya akan mengotorinya.” (HR. Abu Daud)

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi orang yang membela kehormatan saudaranya (seagama). Beliau bersabda:

  “Barangsiapa yang membela kehormatan saudara-nya dari perkataan ghibah, niscaya Allah Subhanahu wata’ala akan membebaskannya dari api Neraka.” (HR. Ahmad)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:25 am on 28 June 2017 Permalink | Balas  

  Makanan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Makanan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa. Lain halnya dengan Nabi umat ini, padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau. Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau. Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau. Tahukah kamu makanan dan minuman beliau? Apakah seperti hidangan para raja? Atau lebih mewah dari itu? Ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta? atau lebih lengkap dan lebih komplit? janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sederhana lagi memprihatinkan. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita sebagai berikut: “Rasulullah tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu.” (HR. At-Tirmidzi)

  Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan, beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani.

  ‘Aisyahradhiyallahu ‘anha mengungkapkan:

  “Keluarga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat.” (HR. Muslim)

  Dalam riwayat lain disebutkan:

  “Keluarga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang tiga hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat.” (Muttafaq ‘alaih)

  Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar, tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau. Ibnu Abbas menuturkan sebagai berikut:

  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum.” (HR. At-Tirmidzi)

  Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau dan harta-harta pilihan diusung ke hadapan beliau. Akan tetapi, Allah Subhanahu wata’ala memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya Subhannahu wa Ta’ala.

  ‘Uqbah bin Al-Harits berkata:

  “Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengimami kami shalat Ashar. Seusai shalat, beliau segera memasuki rumah, tidak lama kemudian beliau keluar kembali. Aku bertanya kepada beliau, atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu. Beliau menjawab:

  “Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di rumah. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti. Karena itulah aku segera membagikannya.” (HR. Muslim)

  Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam .

  Anas bin Malik radhiallahu anhu mengungkapkan: “Setiap kali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam, beliau pasti memberinya. Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki, lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung (kambing yang gemuk). Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru: “Wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam Islam! Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan ia tidak takut jatuh miskin.” (HR. Muslim)

  Meski dengan kedermawaan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu, namun cobalah lihat keadaan diri beliau , Anas bin Malik menuturkannya kepada kita. Ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat, beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat.” (HR. Al-Bukhari)

  ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha mengisahkan: “Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam datang menemuiku. Beliau bertanya: “Apakah kamu masih menyimpan makanan?” ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menjawab: “Tidak ada!” Beliau berkata: “Kalau begitu aku berpuasa.” (HR. Muslim)

  Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau dua bulan hanya memakan Aswadaan, yaitu kurma dan air. (HR. Bukhari & Muslim)

  Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu ia berkata:

  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Beliau akan memakannya bila suka, bila tidak, beliau akan membiarkannya.” (Muttafaq ‘alaih)

  Wahai saudaraku tercinta lagi mulia, bagi yang belum puas dan belum merasa cukup, akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai berikut:

  “Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian, sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini adalah petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam . Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukai-nya. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan, dan tidak mencari-cari apa yang tidak tersedia. Jika disajikan roti dan daging, beliau akan memakannya. Bila dihidangkan buah-buahan, roti dan daging, beliau akan memakannya. Jika dihidangkan kurma saja atau roti saja, beliau pun memakannya juga. Bila dihidangkan dua jenis makanan, beliau tidak lantas berkata: “Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan!” Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. Dalam hadits beliau menyebutkan:

  “Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku shalat malam dan juga tidur. Aku juga menikahi wanita dan juga memakan daging. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan-ku.”

  Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik, ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah . Petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus. Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau:

  Kaum yang berlebih-lebihan, mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban.

  Kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid’ah, seperti bid’ah rahbaniyyah yang tidak disyariatkan Allah . Sebab, tidak ada rahbaniyyah di dalam agama Islam.”

  Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan:

  “Setiap yang halal pasti baik, dan setiap yang baik pasti halal. Karena Allah telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. Dan termasuk makanan yang baik ialah yang berguna lagi lezat. Dan Allah telah mengharamkan seluruh perkara yang memudharat-kan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita.

  Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan:

  “Umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian. Kondisi mereka berbeda-beda pada saat lapar dan kenyang. Keadaan seorang insan juga selalu berubah-ubah. Akan tetapi, amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala dan yang paling bermanfaat bagi pelakunya.” (Majmu’ Fatawa II / 310)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:10 am on 27 June 2017 Permalink | Balas  

  Makna Idul Fithri/Adha 

  selamat-idul-fitriMakna Idul Fithri/Adha

  Oleh Abdul Hakim bin Amir Abdat

  Pada setiap kali menjelang Idul Fithri seperti sekarang ini (Ramadhan 1412H)[1] atau tepat pada hari rayanya, seringkali kita mendengar dari para Khatib (penceramah/muballigh) di mimbar menerangkan, bahwa Idul Fithri itu maknanya -menurut persangkaan mereka- ialah kembali kepada FITRAH, yakni kita kembali kepada fitrah kita semula (suci) disebabkan telah terhapusnya dosa-dosa kita ..?

  Penjelasan mereka di atas, adalah BATHIL baik ditinjau dari lughoh/bahasa ataupun Syara’/Agama. Kesalahan tersebut dapat kami maklumi -meskipun umat tertipu- karena sebagian dari para khatib tersebut tidak punya keahlian dalam bahasan-bahasan ilmiyah. Oleh karena itu wajiblah bagi kami untuk menjelaskan yang haq dan yang haq itulah yang wajib dituruti Insya Allahu Ta’ala.

  Pertama : “Adapun kesalahan mereka menurut lughoh/bahasa, ialah bahwa lafadz FITHRU/ IFTHAAR artinya menurut bahasa = BERBUKA (yakni berbuka puasa jika terkait dengan puasa). Jadi IDUL FITHRI artinya HARI RAYA BERBUKA PUASA. Yakni kita kembali berbuka (tidak puasa lagi) setelah sebulan kita berpuasa. Sedangkan FITHRAH tulisannya sebagai berikut [ (FA-THAA-RA-) dan ( TA marbuthoh) ] bukan [FA-THAA-RA]”.

  Kedua : “Adapun kesalahan mereka menurut Syara’ telah datang hadits yang menerangkan bahwa IDUL FITHRI itu ialah HARI RAYA KITA KEMBALI BERBUKA PUASA.

  “Artinya :Dari Abi Hurairah (ia berkata), sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda. “Shaum/puasa itu ialah pada hari kamu berpuasa, dan (Idul) Fithri itu ialah pada hari KAMU BERBUKA. Dan (Idul) Adha (yakni hari raya menyembelih hewan-hewan kurban) itu ialah pada hari kamu menyembelih hewan”. SHAHIH. Dikeluarkan oleh Imam-imam : Tirmidzi No. 693, Abu Dawud No. 2324, Ibnu Majah No. 1660, Ad-Daruquthni jalan dari Abi Hurarirah sebagaimana telah saya terangkan sanadnya di kitab saya “Riyadlul Jannah” No. 721. Dan lafadz ini dari riwayat Imam Tirmidzi.

  Dan dalam salah satu lafadz Imam Daruquthni : “Artinya : Puasa kamu ialah pada hari kamu (semuanya) berpuasa, dan (Idul) Fithri kamu ialah pada hari kamu (semuanya) berbuka”.

  Dan dalam lafadz Imam Ibnu Majah : “Artinya : (Idul) Fithri itu ialah pada hari kamu berbuka, dan (Idul) Adha pada hari kamu menyembelih hewan”.

  Dan dalam lafadz Imam Abu Dawud: “Artinya : Dan (Idul) Fithri kamu itu ialah pada hari kamu (semuanya) berbuka, sedangkan (Idul) Adha ialah pada hari kamu (semuanya) menyembelih hewan”.

  Hadits di atas dengan beberapa lafadznya tegas-tegas menyatakan bahwa Idul Fithri ialah hari raya kita kembali berbuka puasa (tidak berpuasa lagi setelah selama sebulan berpuasa). Oleh karena itu disunatkan makan terlebih dahulu pada pagi harinya, sebelum kita pergi ke tanah lapang untuk mendirikan shalat I’ed. Supaya umat mengetahui bahwa Ramadhan telah selesai dan hari ini adalah hari kita berbuka bersama-sama. Itulah arti Idul Fithri…! Demikian pemahaman dan keterangan ahli-ahli ilmu dan tidak ada khilaf diantara mereka. Jadi artinya bukan “kembali kepada fithrah”, karena kalau demikian niscaya terjemahan hadits menjadi : “Al-Fithru/suci itu ialah pada hari kamu bersuci !!!.

  Tidak ada yang menterjemahkan dan memahami demikian kecuali orang-orang yang benar-benar jahil tentang dalil-dalil sunnah dan lughoh/bahasa.

  Adapun makna sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa puasa itu ialah pada hari kamu semuanya berpuasa, demikian juga Idul Fithri dan Idul Adha, maksudnya : Waktu puasa kamu, Idul Fithri dan Idul Adha bersama-sama kaum muslimin (berjama’ah), tidak sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok sehingga berpecah belah sesama kaum muslimin seperti kejadian pada tahun ini (1412H/1992M).

  Imam Tirmidzi mengatakan -dalam menafsirkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas- sebagian ahli ilmu telah menafsirkan hadits ini yang maknanya : “Artinya : Bahwa shaum/puasa dan (Idul) Fithri itu bersama jama’ah dan bersama-sama orang banyak”.

  Semoga kaum muslimin kembali bersatu menjadi satu shaf yang kuat.

  Aamiin ..!!!

  ***

  Foote Note.

  Makalah/artikel ini dibuat pada tahun 14112 H/1992 M

   
 • erva kurniawan 1:07 am on 26 June 2017 Permalink | Balas  

  Halal-bihalal dan Toleransi Beragama 

  selamat-idul-fitriHalal-bihalal dan Toleransi Beragama

  Oleh: Rizqon Khamami

  Idul Fitri memiliki arti kembali kepada kesucian, atau kembali ke asal kejadian. Idul Fitri diambil dari bahasa Arab, yaitu fithrah, berarti suci. Kelahiran seorang manusia, dalam kaca Islam, tidak dibebani dosa apapun. Kelahiran seorang anak, masih dalam pandangan Islam, diibaratkan secarik kertas putih. Kelak, orang tuanya lah yang akan mengarahkan kertas putih itu membentuk dirinya. Dan dalam kenyataannya, perjalanan hidup manusia senantiasa tidak bisa luput dari dosa. Karena itu, perlu upaya mengembalikan kembali pada kondisi sebagaimana asalnya. Itulah makna Idul Fitri.

  Dosa yang paling sering dilakukan manusia adalah kesalahan terhadap sesamanya. Seorang manusia dapat memiliki rasa permusuhan, pertikaian, dan saling menyakiti. Idul Fitri merupakan momen penting untuk saling memaafkan, baik secara individu maupun kelompok. Budaya saling memaafkan ini lebih populer disebut halal-bihalal. Fenomena ini adalah fenomena yang terjadi di Tanah Air, dan telah menjadi tradisi di negara-negara rumpun Melayu. Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, persatuan, dan saling memberi kasih sayang.

  Dalam pengertian yang lebih luas, halal-bihalal adalah acara maaf-memaafkan pada hari Lebaran. Keberadaan Lebaran adalah suatu pesta kemenangan umat Islam yang selama bulan Ramadhan telah berhasil melawan berbagai nafsu hewani. Dalam konteks sempit, pesta kemenangan Lebaran ini diperuntukkan bagi umat Islam yang telah berpuasa, dan mereka yang dengan dilandasi iman.

  Menurut Dr. Quraish Shihab, halal-bihalal merupakan kata majemuk dari dua kata bahasa Arab ‘halal’ yang diapit dengan satu kata penghubung ‘ba’ (dibaca: bi) (Shihab, 1992: 317). Meskipun kata ini berasal dari bahasa Arab, sejauh yang saya ketahui, masyarakat Arab sendiri tidak akan memahami arti halal-bihalal yang merupakan hasil kreativitas bangsa Melayu. Halal-bihalal, tidak lain, adalah hasil pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Asia Tenggara. Halal-bihalal merupakan tradisi khas dan unik bangsa ini.

  Kata ‘halal’ memiliki dua makna. Pertama, memiliki arti ‘diperkenankan’. Dalam pengertian pertama ini, kata ‘halal’ adalah lawan dari kata ‘haram’. Kedua, berarti ‘baik’. Dalam pengertian kedua, kata ‘halal’ terkait dengan status kelayakan sebuah makanan. Dalam pengertian terakhir selalu dikaitkan dengan kata thayyib (baik). Akan tetapi, tidak semua yang halal selalu berarti baik. Ambil contoh, misalnya talak (Arab: Thalaq; arti: cerai), seperti ditegaskan Rasulullah SAW: Talak adalah halal, namun sangat dibenci (berarti tidak baik). Jadi, dalam hal ini, ukuran halal yang patut dijadikan pedoman, selain makna ‘diperkenankan’, adalah yang baik dan yang menyenangkan.

  Sebagai sebuah tradisi khas masyarakat Melayu, apakah halal-bihalal memiliki landasan teologis? Dalam Al Qur’an, (Ali ‘Imron: 134-135) diperintahkan, bagi seorang Muslim yang bertakwa bila melakukan kesalahan, paling tidak harus menyadari perbuatannya lalu memohon ampun atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, mampu menahan amarah dan memaafkan dan berbuat kebajikan terhadap orang lain.

  Dari ayat ini, selain berisi ajakan untuk saling maaf-memaafkan, halal-bihalal juga dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia untuk saling berinteraksi melalui aktivitas yang tidak dilarang serta mengandung sesuatu yang baik dan menyenangkan. Atau bisa dikatakan, bahwa setiap orang dituntut untuk tidak melakukan sesuatu apa pun kecuali yang baik dan menyenangkan. Lebih luas lagi, berhalal-bihalal, semestinya tidak semata-mata dengan memaafkan yang biasanya hanya melalui lisan atau kartu ucapan selamat, tetapi harus diikuti perbuatan yang baik dan menyenangkan bagi orang lain.

  Dan perintah untuk saling memaafkan dan berbuat baik kepada orang lain seharusnya tidak semata-mata dilakukan saat Lebaran. Akan tetapi, harus berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

  Halal-bihalal yang merupakan tradisi khas rumpun bangsa tersebut merefleksikan bahwa Islam di negara-negara tersebut sejak awal adalah agama toleran, yang mengedepankan pendekatan hidup rukun dengan semua agama. Perbedaan agama bukanlah tanda untuk saling memusuhi dan mencurigai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk saling berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini sesuai dengan Firman Allah, “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam) berbuat kebaikan”. (Q.S. 2:148). Titik tekan ayat di atas adalah pada berbuat kebaikan dan perilaku berorientasi nilai. Perilaku semacam ini akan mentransformasi dunia menjadi sebuah surga. Firman Allah (SWT), “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta ; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat ; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, benar (imannya) ; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. 2:177) Berangkat dari makna halal-bihalal seperti tersebut di atas, pesan universal Islam untuk selalu berbuat baik, memaafkan orang lain dan saling berbagi kasih sayang hendaknya tetap menjadi warna masyarakat Muslim Indonesia dan di negara-negara rumpun Melayu lainnya. Akhirnya, Islam di wilayah ini adalah Islam rahmatan lil ‘alamiin. Wallau a’lam.

  Rizqon Khamami, Mahasiswa Pasca Sarjana Jamia Millia Islamia (JMI) New Delhi, India.

   
 • erva kurniawan 1:54 am on 25 June 2017 Permalink | Balas  

  Adab Menyambut Hari Raya ‘Aidilfitri 

  Kumpulan-kartu-ucapan-lebaranAdab Menyambut Hari Raya ‘Aidilfitri

  Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu

  ‘Ala Rasulillah, Wa’ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

  Sebagai hadiah kemenangan orang-orang Islam dalam perjuangan mengengkang hawa nafsu di bulan Ramadhan Allah Subhanahu wa Ta’ala membalasnya dengan satu hari yang dinamakan ‘Idulfitri atau Hari Raya Fitrah, di mana Allah Subhanahu wa Ta’ala menghalalkan mereka berbuka puasa dan mengharamkan berpuasa pada hari tersebut.

  Dalam keghairahan menyambut Hari Raya yang mulia adalah wajar ianya disambut mengikut lunas- lunas yang digariskan oleh Syara’ dan tidak dicampurbaurkan dengan perkara-perkara yang dilarang atau yang diharamkan. Hari Raya memang tidak boleh disamakan dengan sambutan perayaan- perayaan yang lain, kerana ianya merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta’ala khusus kepada hamba- hamba yang beribadat dan berjuang melawan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadhan.

  Apakah adab-adab dan perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika menyambut kedatangan Hari Raya?

  Banyak fadilat atau kelebihan yang terdapat pada malam Hari Raya. Oleh sebab itu, di antara adab-adab dan perkara-perkara sunat yang telah digariskan oleh Syara’ untuk kita melakukannya ialah menghidupkan malam Hari Raya itu dengan melakukan amal-amal ibadat seperti mendirikan sembahyang fardhu secara berjemaah, melakukan sembahyang sunat, bertakbir, memanjatkan doa ke hadrat Ilahi dan melakukan apa- apa jua bentuk perkara yang berkebajikan.

  Al-Imam Al-Syafie Rahimahullahu Ta’ala telah menegaskan bahawa malam Hari Raya itu adalah di antara malam-malam yang mudah diperkenankan doa, sebagaimana beliau berkata di dalam kitabnya Al-Umm: “Telah sampai kepada kami bahawasanya pernah dikatakan, sesungguhnya doa itu sungguh mustajab pada lima malam; malam Jumaat, malam Hari Raya Adha, malam Hari Raya Fitrah, awal malam Rajab dan malam Nisfu Sya’ban.

  Perlu diingat juga, kelebihan menghidupkan malam Hari Raya itu tidak akan diperolehi melainkan dengan mengisi dan menghidupkan sebahagian besar malam tersebut, sebagaimana mengikut pendapat yang shahih.

  Kemeriahan Hari Raya lebih dirasai apabila laungan takbir bergema. Namun begitu, tidak bermakna takbir itu semata-mata untuk memeriahkan suasana tetapi lebih dari itu, ianya lebih bersifat untuk melahirkan rasa kesyukuran dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah memerintahkan kepada kita mengakui akan kebesaran dan keagunganNya dengan mengucapkan takbir.

  Ucapan takbir pada malam Hari Raya itu merupakan ibadah yang kita lakukan untuk melepaskan Ramadhan dan untuk menyambut kedatangan ‘Idulfitri. Oleh sebab itu, disunatkan kepada kita mengucapkan takbir dengan mengangkat suara, bermula waktunya dari terbenam matahari malam Hari Raya sehingga imam mengangkat takbiratul ihram sembahyang Hari Raya. Firman Allah Ta’ala:

  Tafsirnya: “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Surah Al-Baqarah : 185)

  Di pagi Hari Raya pula disunatkan mandi kerana Hari Raya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas dan Al-Fakih bin Sa’d Radhiallahu ‘anhum bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan mandi pada Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Adha. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah.

  Di samping itu disunatkan juga memakai pakaian yang sebagus-bagusnya, memakai harum-haruman dan menghilangkan segala bau-bau yang tidak elok. Tidak kira sama ada orang itu hendak keluar pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang Hari Raya ataupun duduk sahaja di rumah, kerana hari tersebut merupakan hari untuk berhias-hias dan berelok-elok. Diriwayatkan daripada Ja’far bin Muhammad daripada bapanya daripada datuknya:

  Maksudnya: “Bahawasanya Shallallahu ‘alaihi wasallam memakai kain yang bergaris-garis (untuk diperselimutkan pada badan) pada setiap kali Hari Raya.”

  (Hadits riwayat Al-Syafi’e dan Al-Baghawi)

  Sebelum keluar pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Fitrah disunatkan makan dan minum terlebih dahulu kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan daripada Anas Radhiallahu ‘anhu, beliau berkata:

  Maksudnya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak keluar pada waktu pagi Hari Raya Fitrah sehingga Baginda makan (terlebih dahulu) beberapa biji tamar dan Baginda memakannya dalam bilangan ganjil.”

  (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Ahmad)

  Selain itu, Hari Raya merupakan hari kemenangan dan kegembiraan, maka sebab itu disunatkan bagi sesama muslim saling mengucapkan tahniah antara satu sama lain dengan mengucapkan:

  artinya: “Semoga Allah menerima daripada kita dan menerimaNya daripada awak.”

  Daripada Jubair bin Nufair, di mana beliau merupakan salah seorang Tabi’en (orang-orang yang datang setelah Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam) telah berkata (maksudnya): “Sahabat- sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam apabila mereka berjumpa di Hari Raya, setengahnya mengucapkan kepada setengah yang lain:

  Ertinya: “Semoga Allah menerima daripada kami dan menerimaNya daripada awak.”

  Menurut pandangan jumhur ulama bahawa mengucapkan tahniah di Hari Raya merupakan sesuatu perkara yang disyari’atkan di dalam Islam.

  Al-Imam Al-Qalyubi menaqalkan daripada Al-Imam Ibnu Hajar bahawa memberi atau mengucapkan tahniah pada hari-hari raya, bulan-bulan dan tahun- tahun (kerana ketibaannya) merupakan perkara yang disunatkan. Al-Imam Al-Baijuri mengatakan: Inilah yang yang dii’timadkan.(Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Juz 14, m.s. 100)

  Manakala itu pula, amalan saling ziarah menziarahi rumah terutama sekali saudara mara terdekat dan sahabat handai merupakan suatu tradisi yang sentiasa diamalkan ketika menyambut Hari Raya. Amalan ini juga sebenarnya termasuk di dalam perkara yang digemari dan disyariatkan di dalam Islam.

  Dalil yang menunjukkan pensyariatannya sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah Radhiallahu ‘anha, beliau berkata:

  Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam masuk kepadaku, dan di sisiku ada dua orang anak perempuan yang menyanyi dengan nyanyian Bu’ats. Lalu Baginda baring di atas hamparan dan memalingkan mukanya, dan kemudian Abu Bakar masuk, lalu mengherdikku dengan berkata: “Seruling syaitan di sisi (di tempat) Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam!” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menghadap kepada Abu Bakar lalu berkata: “Biarkan mereka berdua itu.” Melalui riwayat Hisyam Baginda menambah: “Wahai Abu Bakar, masing-masing kaum ada hari rayanya, dan hari ini adalah Hari Raya kita.”

  (Hadits riwayat Al-Bukhari)

  Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqalani menerangkan di dalam kitabnya Fath Al-Baari bahawa kedatangan atau masuknya Abu Bakar Radhiallahu ‘anhu ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menunjukkan seolah-olah Abu Bakar Radhiallahu ‘anhu datang sebagai pengunjung atau penziarah selepas masuknya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ke dalam rumah Baginda.

  (Al-Fath Al-Baari, Juz 3, m.s. 116 & Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Juz 31, m.s. 117)

  Sehubungan dengan perkara ziarah menziarahi ini, adalah ditekankan kepada orang yang pergi berziarah supaya sentiasa komited terhadap etika ziarah yang ditetapkan oleh Islam. Umpamanya hendaklah meminta izin atau memberi salam sebelum masuk, tidak menghadapkan muka langsung ke arah pintu, menjaga adab kesopanan ketika berada di dalam rumah orang yang diziarahi, memilih waktu yang sesuai untuk berziarah dan sebagainya.

  Dalam keghairahan menyambut Hari Raya, perlu diingat jangan sekali-kali sampai lupa kewajipan kita kepada Allah Ta’ala iaitu mendirikan sembahyang fardhu, dan kerana terlalu seronok jangan pula adanya berlaku perlanggaran batasan-batasan agama.

  Apa yang di harapkan daripada sambutan Hari Raya sebenarnya bukannya semata-mata kegembiraan atau keseronokan tetapi yang lebih penting dan lebih utama lagi ialah mendapatkan keberkatan dan keredhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Semoga kita semuanya mendapat keberkatan dan keredhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala kerana menghidupkan, membesarkan dan mengagungkan Hari Raya Idulfiri.

  —–Wallohu a’lam bish-shawab—–

  ***

  Kiriman Sahabat Arland

   
 • erva kurniawan 1:19 am on 24 June 2017 Permalink | Balas  

  Kisah Kiyai yang Inkonsistensi Dalam Berpikir 

  Kisah Kiyai yang Inkonsistensi Dalam Berpikir

  Sudah satu malam, DPP Masyumi yang waktu itu NU masih merupakan bagian dari Masyumi, menyelenggarakan rapatnya untuk mengambil sikap terhadap duduk tidaknya Masyumi dalam kabinet yang sedang disusun Bung Hatta.

  Hadir dalam rapat tersebut angota DPP Masyumi lengkap: dari kalangan modernis hadir Dr. Sukiman, Mr. Kasman Singodimedjo, Dr. Abu Hanifah, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Muhamad Roem, M Natsir, Farid Ma’ruf, K.H. Abdulkahar Muzzakir, Mr. Yusuf Wibisono, Prawoto Mangkusasmito.

  Dari unsur NU hadir KH A Wahid Hasyim, KH Masykur dan Zainal Arifin. Dari kalangan Majelis Syuro hadir K.H.A. Wahab Hasbullah (yang telah dipilih menjadi ketua setelah Hadlratusy Syaikh Hasyim Asy’ari wafat), K.H. Ki Bagus Hadikusumo, K.H.R. Hajid, K.H. Imam Ghozali, K.H. Abdul Halim A.Hasan dan lain-lain.

  Malam pertama yang dipenuhi dengan perdebatan sengit ternyata belum bisa mengambil keputusan. Sidang DPP dilanjutkan dengan rapat malam berikutnya yang juga masih penuh dengan perdebatan.

  “Saya mengusulkan agar kita menerima tawaran Bung Hatta”, kata Kiyai Wahab berbicara dengan suara lantang. “Tapi orang-orang kita yang duduk dalam kabinet itu atas nama pribadi sebagai warga negara yang loyal kepada negara. Jadi yang duduk dalam kabinet itu bukan Masyumi sebagai partai yang tegas-tegas menentang ‘Persetujuan Renville’ dan ‘Persetujuan Linggarjati’!”

  Pendapat Kiyai Wahab Hasbullah itu ternyata mengundang sambutan yang hangat, terdengar tepuk tangan yang spontan. Suasana capai dan letih perdebatan itu seperti diguyur kesejukan yang menyapu kekesalan hati dan pikiran hampir menemui jalan buntu. Beberapa orang berdiri mendekati Kiyai Wahab sebagai tanda gembira dan simpati.

  “Lho, alasannnya apa kita duduk dalam kabinet yang akan melaksanakan persetujuan Renville, padahal sejak semula kita menentang Renville? Apa ini tidak melakukan perbuatan munkar?” reaksi Kiyai Raden Hajid tidak kurang lantangnya.

  “Kita tidak hendak melaksanakan perkara munkar, bahkan sebaliknya kita hendak melenyapkan munkar!” jawab Kiyai Wahab menangkis pendapat Kiai Raden Hajid.

  Adegan ini jadi amat menarik. Keduanya ulama besar itu sudah lanjut usia, usia mereka hampir sebaya, 60 tahunan, tetapi penampilan mereka serba cekatan dan serba tangkas, sama-sama dikenal memiliki integritas keilmuan dan agama.

  “Nabi kita menyuruh kita mengubah situasi munkar (untuk melenyapkannya) dengan perbuatan,” Kiyai Wahab meneruskan uraiannya.

  “Tingkat pertama dengan perbuatan. Kini terbuka kesempatan bagi kita untuk melenyapkan munkar dengan perbuatan dengan jalan duduk dalam Kabinet Hatta. Kalau kita berdiri di luar kabinet, kita Cuma bisa teriak-teriak thok, mungkin bahkan dituduh sebagai pengacau.!”

  “Tapi mengapa kita dulu menolak ‘Renville’ tetapi kini hendak melaksanakannnya?” sanggah Kiyai R. Hajid tetap dengan tantangannya.

  “Sejak pertama kita menentang ‘Persetujuan Renville’, sekarang dan seterusnya pun kita tetap menentangnya. Tapi cara penentangan kita dengan “falyughoyyirhu biyadih” dengan perbuatan jika kita bisa duduk dalam kabinet. Sejak semula kita mencegah orang membakar rumah kita. Setelah rumah terbakar, apakah kita Cuma duduk berpangku tangan?” jawab Kiyai Wahab membuat misal.

  “Kalau demikian orang yang hendak kita dudukkan dalam kabinet mempunyai tugas apa dan apa niatnya?” bertanya Kiyai Hajid.

  “Menurut hadits Nabi SAW: Ista’inu ‘ala injaa hil hawaaiji bil kitmaan.(mohonlah pertolongan kepada Allah tentang keberhasilan targetmu dengan jalan merahasiakannya (Hadits Riwayat Imam Tahbrani dan Al Baihaqi). Sebab itu cukup dengan niat dalam hati!” jawab Kiyai Wahab.

  “Tapi niat mereka harus dinyatakan agar saudara-saudara yang bakal menjadi menteri itu berjanji di hadapan kita, tidak cukup Cuma dinyatakan dalam hati,” Kiyai Hajid datang dengan suatu pendekatan.

  “Ooo, jadi saudara menghendaki niat itu diucapkan?” tanya Kiyai Wahab mengulurkan pancingan.

  “Yaaa…,yaa…,supaya disaksikan kita-kita ini.!” Kiyai Hajid dengan jawaban tegas.

  “Mana bisa.? Niat harus diucapkan.? Mana haditsnya tentang talaffudz bin niyaat. (malafazkan niat atau mengucapkan niat)?” tangkis Kiyai Wahab.

  Gggggrrrrrrrr…!

  Bukan saja memecahkan gelak tertawa tetapi adegan spektakuler itu merupakan teknik berdebat yang sangat bernilai dalam nada humor yang tinggi.

  Kiai Wahab (dari NU) personifikasi dari Fiqih yang beraliran talaffudz bin niyyat dan kiyai Raden Hajid (dari Muhammadiyah) personifikasi dari aliran yang non-talaffudz bin niyyat saling “bertukar tempat” seperti berganti sikap.

  Suatu studi tentang retorika dan teknik berdebat yang jarang kita dapati dalam diskusi yang manapun. Kiyai Wahab telah memperlihatkan kesigapan berdebat dan mengunci lawannya dengan argumentasi yang justru mendukung sikap yang selama ini ditentang oleh sang lawan.

  “Kalau niat tentang hal yang harus dirahasiakan saja memerlukan talaffudz, apalagi niat untuk hal-hal yang tidak perlu dirahasiakan seperti shalat dengan talaffudz Ushollinya.!” nyeletuk kawan yang duduk di sampingku.

  Adegan dalam rapat DPP Masyumi itu membuat tokoh Kiyai Wahab semakin menarik, bukan saja di kalangan kaum santri tetapi lebih lagi bagi kalangan politisi intelektual. Ternyata Kiyai Wahab bukan prototype ‘ulama kolot’ tetapi sebaliknya, menampilkan tokoh ulama yang progresif dan berpikirran rasional. Jadi dimana letak kejumudan (kebekuan) NU seperti yang sering dilontarkan oleh golongan ultra modern kalangan Islam kota?

  ***

  Disadur dari Buku KH. Saifuddin Zuhri, Berangkat Dari Pesantren, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1987.

   
 • erva kurniawan 2:15 am on 23 June 2017 Permalink | Balas  

  Kisah Kiyai NU yang Egaliter 

  Kisah Kiyai NU yang Egaliter

  Bismillah, Walhamdulillah Wassholatu Wassalamu `Ala Rasulillah, Wa’ala Aalihie Washohbihie Waman Walaah amma ba’du…

  Selama ini ada stereo type bahwa kehidupan kiyai di pesantren sangat feodal, sehingga hubungan santri kiyai selalu diwarnai dengan berbagai hirarki yang tak terterobos oleh sang santri. Bahkan santri selalu dianggap bersikap “sami’na wa atha’na” atau pasrah bongkokan terhadap kehendak kiyai. Pandangan tersebut memang di satu sisi bisa dibenarkan karena banyak contoh untuk itu, tetapi anggapan itu tidak benar seluruhnya, di beberapa pesantren, kiyai dan ustaz senior bisa bergaul bebas dengan santri dan santri bisa mengkritik kiyai.

  Tradisi yang berkembang di Pesantren Mojosari Nganjuk memang agak berbeda, para santri punya cara sendiri tidak hanya bagaimana menguji mental dan intelektualitas santri yang baru masuk, tetapi juga seringkali para santri yang belum yakin terhadap kualitas intelektualitas dan spiritualitas sang kiyai. Nampaknya santri tidak mau pengetahuan tentang kiyai diperoleh berdasarkan kabar dari mulut ke mulut, tetapi harus membuktikannya sendiri.

  Kiyai Zainuddin misalnya, dikenal sebagai kiyai yang sangat alim dan wara’ (menjaga keperwiraannya), sehingga tidak pernah melihat auratnya sendiri sekalipun, apalagi melihat aurat orang lain. Pada suatu hari sekelompok santri ingin menguji kesungguhan cerita tersebut, lalu dipilihlah seorang santri untuk mengujinya, tetapi di antara sekian santri tidak ada yang berani melaksanakannya dengan cara telanjang bulat dihadapan sang kiyai, melihat tantangan itu Wahab Hasbullah menyanggupinya.

  Setiap subuh dini hari Sang Kiyai punya kebiasaan membangunkan santri untuk shalat subuh. Saat itu Wahab pura-pura tidur dalam keadaan telanjang, sementara santri yang lain juga tiduran di sebelahnya, maka ketika sang kiyai membuka pintu langsung berteriak “astaghfirullah” sambil menutup matanya, lalu pergi meningalkan pemondokan menuju masjid untuk I’tikaf.

  Kontan para santri semua pada bangun dan segera bergegas wudlu dan shalat subuh, demikian juga Wahab seolah tak terjadi apa apa, lalu ikut sholat. Sebagai hadiah untuk keberaniannya itu Wahab diberi jatah makan untuk beberapa hari. Sementara Sang Kiyai tidak pernah menunjukkan kemarahannya.

  Di lain kesempatan para santri seangkatan Wahab ingin menguji kema’rifatan sang kiyai, dengan cara melakukan sembahyang tanpa wudlu, tentunya kalau sang kiyai ma’rifat pasti tahu, kalau sampai tidak tahu ada jamaahnya yang salat tanpa wudlu, maka ia tidak lebih seperti orang biasa saja.

  Sekali lagi tak ada yang berani melaksanakan, akhirnya Wahab memberanikan diri. Setelah mendengar adzan ia tidak pergi wudlu ke sungai, tetapi langsung ikut pujian (baca-bacan shalawat) di masjid, tetapi begitu kiyai datang dan langsung qamat dikumandangkan sang kiyai tiba-tiba menginterupsi, apa ada jemaah yang belum wudlu, tentu saja semua santri menjawab tidak, kemudian Wahab juga ditanya apakah sudah wudlu, ia menjawab sudah kiyai, kiyai membantah, “tidak sampeyan belum wudlu” !!.

  Karena sang kiyai mendesak akhirnya para santri yang lain bersaksi memang Wahab memang belum wudlu, akhirnya wahab pergi ke sungai dengan malas-malasan, padahal waktu sholat ashar hampir habis, para santripun sudah lelah berpujian, kiyaipun menunggu cukup lama karena jarak antara masjid dengan sungai ratusan meter.

  Beberapakali Wahab dan kawan-kawan menguji pengetahuan dan kesabaran kiyai, tetapi tidak dimarahi, sebab sang kiyai tahu bahwa santrinya butuh keyakinan, sebagaimana Nabi Ibrahim perlu keyakinan untuk mengenal Tuhan. Dan dia tahu bahwa wahab dan kawan-kawannya yang nakal itu kelak akan menjadi pimpinan umat yang akan membawa ke jalan terang.

  Kisah dan fragmen semacam itu banyak terjadi di pesantren, sehingga bisa menjadi alternatif dari pemikiran yang stereotip, melihat dunia NU dan pesantren sebagai tunggal dan statis, tidak pernah tahu bahwa Nu dan pesantren memiliki spectrum yang amat luas. Ada yang konservatif tetapi tidak sedikit yang liberal.

  (Oleh Mun’im diceritakan oleh KH Abdullah Burdah)

   
 • erva kurniawan 1:12 am on 22 June 2017 Permalink | Balas  

  Kisah Santri yang Enggan Menjadi Kiyai 

  Kisah Santri yang Enggan Menjadi Kiyai

  Jakarta, NU.Online

  Di tengah gejolak revolusi 1946, para tokoh NU selalu mengkonsolidasi kekuatan rakyat ke seluruh daerah. Walaupun situasi politik tegang, namun di tengah dentuman revolusi itu, suasana santai dan akrab masih tetap terbangun. Terutama ketika ketemu para kiai pesantren setempat yang saat itu merupakan simpul-simpul gerakan kemerdekaan.

  “Bagaimana kabarnya Khadratusy syaikh,” bertanya H. Ihwan seorang kiai di Purworejo kepada KH. Wahid Hasyim..

  “Alhamdulillah, baik-baik saja. Pernahkah bertemu dengan beliau?” Gus Wahid bertanya pada H. Ihwan.

  “Sejak beberapa tahun saya sering menghadap beliau di Tebuireng. Bukan karena saya belajar mengaji di pesantren, tapi karena menjadi suruhan mertua saya, Haji Siraj, berurusan dengan Hadlratusy Syaikh mengenai perdagangan nila (daun terum).” Haji ihwan menjelaskan.

  “Ayah saya itu dulu berdagang nila dengan Hadlratus Syaikh. Sebagai menantunya Kang Haji Ihwan ini sering diutus ayah tebuireng untuk urusan dagang nila,” H. Azhari membantu menjelaskan.

  “Ya,ya,ya. saya ingat cerita itu pernah dikisahkan oleh Hadlratusy Syaikh bahwa beliau mempunyai sahabat di Purworejo,” Gus Wahid menatap wajah kami satu persatu.

  “Tidak mengira bahwa hubungan orang-orang tua kita kini bersambung kembali oleh persahabatan kita.”

  “Karena saya sering ke Tebuireng, disangkanya saya ini santri yang jempolan. Padahal bisanya cuma mengurus perdagangan,” Haji Ihwan menyeringai, lalu sambungnya :

  “Seperti itu onta yang pergi pulang antara Makkah-Madinah kan tidak bisa menjadi haji.,” pecahlah gelak tawa mendengar kias onta yang lucu itu. Haji Ihwan itu memang jenaka, dasar keluarga lucu, mulai ayahandanya K.H. Dahlan Rois Syuriyah NU Purworejo, Haji Nur adiknya, dan K.H. Jamil adiknya lagi yang ketua cabang NU Purworejo itu.

  “Bagaimana kisahnya Kang Haji Ihwan dulu sampai akan menjadi ipar K.H.A. Wahab Hasbullah?” Haji Azhari memancing pertanyaan kocak.

  “Ayah saya kan kawan Kiai Hasbullah ayah KH Wahab Hasbullah waktu belajar di pesantren. Selain itu saya juga sering berjumpa dengan Kiai Wahab di Tebuireng dan karena itu dengan beliau terjalin persahabatan. Mungkin karena itu Kiai Hasbullah menyangka saya ini calon kiai besar. Saya sering dipanggil bermalam di pesantren beliau. Suatu hari saya mendengar kabar selentingan bahwa saya akan dinikahkan dengan salah seorang gadisnya atau keponakannya. Wah, mendengar itu seluruh badan saya menjadi lemas sekali, tak bisa tidur, tak enak makan.

  Akhirnya pada suatu malam dengan diam-diam saya minggat dari pesantren Kiai Hasbullah. Habis, kalau sudah menjadi menantu kiyai harus membaca kitab-kitab besar.,”

  Haji Ihwan mengakhiri kisahnya yang jenaka itu dan tentu saja mengundang gelak tawa sekalian yang hadir, hingga orang-orang perempuan yang pada ikut mendengarkan dari ruangan dalam juga bercekikikan dengan gelak tawa mereka.

  Jam 22.00 Haji Azhari dan Haji Ihwan pamitan untuk memberi kesempatan pada Gus Wahid beristirahat. Aku pun membiarkan beliau shalat ‘Isya dan Maghrib dalam jama’ qasar setelah aku siapkan sajadahnya di musholla. Aku sudah sangat mengenal kegemarannya bersembahyang sendiri berlama-lama, karena yang dibaca dalam shalatnya adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang panjang-panjang. Aku kira orang ini memang hafal Al-Qur’an, selalu menghafalnya sambung-menyambung dalam shalat.

  ***

  Dikutip dari buku KH Saifuddin Zuhri, Berangkat Dari Pesantren, Gunung Agung Jakarta, 1987.

   
 • erva kurniawan 1:00 am on 21 June 2017 Permalink | Balas  

  Kisah Kiyai NU yang Turun Tahta 

  Kisah Kiyai NU yang Turun Tahta

  Jakarta, NU.Online

  Kalau selama ini dikenal ada istilah lengser keprabon, kemudian mandek pandita, maka masih juga dilanjutkan ke level lebih tinggi lagi, lengser kapanditaan mandeg rakyat. Hal itu dilakoni oleh Kiai Qulyubi. Ia masih keluarga pesantren Tawangsari Sepanjang Surabaya, yang didirikan para santri Sunan Ampel. Kemudian ia merantau dan mendirikan pesantren di daerah rantau itu, sebelah barat Kota Jombang, kemudian menikah dengan gadis setempat yang sangat cantik, anak keluarga berada, sehingga banyak membantu pembangunan pesantren.

  Karena pesantren baru, maka masih diurus sendiri, tetapi lama kelamaan banyak santri yang datang, sehingga tidak bisa dikelola sendiri, kemudian ia mengajak beberapa teman-temannya untuk ikut mengajar di pesantrennya yang sudah mulai berkembang itu. Memang kemudian banyak yang membantu mengajar di sana, walaupun tidak menetap di sana.

  Para kiyai muda yang membantunya itu antara lain bernama Munawar, ia seorang bujangan yang pandai dan enerjik, karena itu paling giat membantu mengajar.

  Sementara Kiyai Qulyubi sendiri walaupun masih muda tetapi seorang sufi yang alim, sehingga waktunya banyak digunakan untuk uzlah di kamarnya, sehingga pengajian banyak yang dipegang Kiyai Munawir.

  Pada suatu hari Kiyai Qulyubi menanyakan pada Munawar, mengenai saatnya bagi dia untuk menikah, apakah sudah ada pilihan, kalau belum akan dicarikan.

  Kiyai Munawir dengan berat mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah berniat berkeluarga, tetapi sayang wanita pilihannya, telah menjadi isteri orang lain.

  “Wah ya berat kalau begitu, apa tidak ada pilihan lain” Tanya Kiyai, “kalau perlu saya perlu carikan”

  “Tidak kiyai saya tidak punya pilihan lain, biarlah saya begini saja, membujang, malah bisa berbuat banyak pada agama” Jawabnya.

  “Kalau boleh tahu siapa sih wanita yang saudara idamkan itu” ? Tanya Qulyubi

  “O.., tidak bisa kiyai, ini sangat pribadi dan bisa menyinggung perasan orang lain”

  “Tolong sebutkan saya akan merahasiakan”

  “Kalau saya sebutkan justeru Kiyai yang akan tersinggung”

  “Kenapa saya tersinggung apakah dia saudara saya”?

  “tolong sebutkan” Qulyubi semakin penasaran

  “Tidak Kiyai, nanti kiyai marah”

  “Baiklah, karena kiyai memaksa, akan saya sebutkan, tetapi jangan dengar dan jangan perhatikan omongan saya ini”

  “Lha iya siapa”?

  “Dia adalah Ibu Nyai Aminah Isteri Kiyai sendiri”, kata Munawar pelan tanpa memperhatikan Qulyubi.

  Betapa kaget Qulyubi mendengar jawaban itu, tetapi berusaha mengendalikan diri. Suatu cobaan yang datang dan harus diterima, yang isyaratnya telah diterima beberapa waktu yang lalu.

  Tak lama kemudian Kiyai Qulyubi mendatangi Munawar bahwa niatnya dikabulkan, ia menyerahkan Isteri dan dua orang anaknya yang masih kecil pada Munawar, demikian juga pesantren juga diserahkan pada Kiyai muda itu, tidak hanya itu satu hektar sawah juga diserahkan.

  Sementara Qulyubi melepas sarung dan pecinya, ia berganti celana seolah hendak pergi ke sawah. Ia pergi kearah barat tidak lagi menjadi Kiyai tetapi ingin menjadi rakyat biasa, yang tidak mendapatkan hak istimewa atau penghormatan, sebutan kiyai kini ia lepas sehingga orang di daerah baru itu hanya mengenal ia sebagai Wak Bi (nama lengkapnya juga sudah hilang). Kemudian ia menikan dengan wanita setempat, ia bekerja sebagai petani, tak ada lagi orang yang mengenalnya.

  Di saat itulah ia merasa memperoleh kebebasan dari kedudukan, kekayaan dan kemegahan, yang digantinya dengan takarrub kepada Allah tanpa symbol, termasuk simbol ritual, ia beribadah secara biasa, selayaknya orang mualaf. Namun tanpa diketahui siapapun ia telah mencapai takarrub yang melebihi siapapun.

  Ini sebuah tindakan melawan arus, ketika orang mulai banyak menegaskan derajat kekiayian, maka walaupun ia masih kerabat kiyai bahkan masih nasab Wali, Sunan Ampel, tetapi dia berani meninggalkan gelar kekiaian. Seperti seorang Brahmana yang turun menjadi Sudra, menjadi rakyat biasa. Tanpa gelar tanpa kehormatan, untuk mengabdikan hidupnya pada masyarakat, dan kepada Tuhan, tanpa banyak ritus, tanpa banyak bicara. (MDZ)

   
 • erva kurniawan 3:05 pm on 20 June 2017 Permalink | Balas  

  Bingkisan dan Tamu Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Bingkisan dan Tamu Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Sentuhan perasaan dan gejolak emosional adalah sesuatu yang selalu hadir dan dibutuhkan dalam kehidupan seorang insan, baik di tengah masyarakat, keluarga maupun di dalam rumahnya. Bingkisan hadiah adalah salah satu sarana untuk merekatkan hati dan meluluhkan dendam serta amarah.

  ‘Aisyah Radhiallaahu anhu menuturkan: “Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam biasa menerima bingkisan hadiah dan membalas bingkisan itu.” (HR. Bukhari)

  Pemberian hadiah dan ucapan terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur ini hanya muncul dari jiwa yang mulia dan hati yang tulus. Akhlak yang mulia merupakan akhlak para nabi dan sunnah para rasul. Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam adalah teladan yang terdepan dan panutan yang luhur dalam masalah tersebut. Bukankah beliau telah menegaskan:

  “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, hendaklah ia memuliakan tamu. Hak tamu ialah sehari semalam. Kewajiban melayani tamu adalah tiga hari, lebih dari itu merupakan sedekah. Seorang tamu tidaklah boleh berlama-lama sehingga memberatkan tuan rumah.” (HR. Al-Bukhari)

  Demi Allah, tidak pernah disaksikan sebelumnya oleh siapapun juga, baik di gunung maupun di lembah, baik penduduk Hijaz maupun penduduk semenanjung Arab, akhlak dan budi pekerti seagung dan semulia Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam . Bahkan oleh penduduk Timur dan Barat sekalipun. Perhatikanlah baik-baik dan lihatlah perilaku Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam .

  Dari Sahal bin Sa’ad Radhiallaahu anhu ia berkata: “Seorang wanita datang menemui Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dengan membawa kain bersulam (berhias). Ia berkata: “Aku menenun dan menyulamnya sendiri dengan tanganku supaya engkau mengenakannya.” Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam pun mengambilnya, tam-paknya beliau sangat membutuhkan. Kemudian beliau keluar menemui kami dengan mengenakan kain itu sebagai sarung. Ada yang berkata: “Alangkah indahnya kain itu, hadiahkanlah kain itu kepadaku!” “Boleh!” jawab beliau. Lalu Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam duduk di dalam majlis kemudian kembali. Beliau segera melipat kain itu dan mengirimkannya kepada orang tersebut. Orang-orang berkata: “Alangkah bagusnya engkau ini, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam lebih membutuhkan kain itu tetapi engkau malah memintanya, padahal engkau tahu bahwa Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam tidak pernah menolak permintaan!” orang itu menjawab: “Demi Allah, sesungguhnya aku meminta kain

  itu kepada beliau bukan untuk kukenakan, akan tetapi aku ingin menjadikannya sebagai kain kafan.” Sahal berkata: “Dengan kain itulah ia dikafani.” (HR. Bukhari)

  Tidaklah mengherankan jika demikian luhur budi pekerti hamba pilihan Allah Ta’ala ini. Karena beliau dibimbing langsung dibawah pengawasan-Nya dan menjadikannya sebagai teladan. Beliau telah memberikan contoh yang agung dalam hal kemurahan hati dan kedermawanan.

  Hakim bin Hizam Radhiallaahu anhu menuturkan: “Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , beliau lantas memberikannya. Kemudian aku meminta lagi, beliau pun memberikanya. Kemudian aku meminta lagi, beliau pun memberikannya seraya berkata: “Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini manis dan indah. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati, ia akan mendapat keberkatan padanya. Barangsiapa yang mengambilnya dengan ketamakan, ia tidak akan mendapat keberkatan padanya. Bagaikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.” (Muttafaq ‘alaih)

  Benarlah ucapan seorang penyair:

  Beliau adalah seorang yang paling sempurna ketaatannya disamping memiliki semangat yang begitu tinggi. Demikian agung dan luhur kedudukan beliau hingga sulit dibandingkan dengan siapapun. Bila cahaya beliau menyinari umat manusia niscaya akan mengelokkan dan menaungi mereka. Ternyata cahaya itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah beliau. Kutemukan para pemburu tercengang keheranan. Kutemukan semua kebaikan terkumpul pada seorang insan (Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam )

  Jabir Radhiallaahu anhu berkata: “Tidak pernah sama sekali Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam mengatakan “tidak” (menolak) setiap kali diminta.” (HR. Al-Bukhari)

  Kedermawanan dan kemurahan hati beliau sulit untuk dicari tandingannya. Ditambah lagi dengan kebaikan hati, keelokan dalam bergaul dan kesetiaan beliau yang tiada taranya. Di antara kebiasaan beliau adalah menebar senyum kepada orang yang berada di dalam majlis. Sehingga orang-orang akan menyangka bahwa orang itulah yang paling beliau kasihi.

  Jabir bin Abdullah Radhiallaahu anhu mengungkapkan: “Sejak aku masuk Islam, setiap kali Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam berpapasan denganku atau melihatku, beliau pasti tersenyum.” (HR. Al-Bukhari)

  Cukuplah pengakuan dari orang yang melihat langsung menjadi pelajaran bagi kita.

  Abdullah bin Al-Harits Radhiallaahu anhu menuturkan: “Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam .” (HR. At-Tirmidzi)

  Mengapa harus heran wahai saudaraku tercinta, beliaulah yang menegaskan:

  “Senyumanmu di hadapan saudaramu (seiman) adalah sedekah.” (HR. At-Tirmidzi)

  Anas bin Malik Radhiallaahu anhu yang pernah menjadi pelayan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam telah mengungkapkan kepada kita beberapa sifat yang agung pada diri beliau. Yang sulit ditemukan pada diri seseorang, bahkan pada diri orang banyak. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang yang sangat lembut, beliau pasti memperhatikan setiap orang yang bertanya kepadanya, beliau tidak akan berpaling sehingga sipenanyalah yang berpaling. Beliau pasti menyambut setiap orang yang mengulurkan tangannya kepada beliau, beliau tidak akan melepas jabatan tangannya sehingga orang itulah yang melepaskan.” (HR. Abu Nu’aim dalam kitab Dalaail)

  Selain sangat memuliakan tamu dan berlaku lembut kepada mereka, beliau juga sangat penyantun terhadap umatnya. Oleh sebab itu, beliau tidak rela melihat kemungkaran bahkan beliau pasti segera membasminya.

  Ibnu Abbas Radhiallaahu anhu menuturkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam melihat cincin emas di tangan seorang lelaki. Beliau segera mencabut cincin itu lalu membuangnya seraya berkata: “Apakah salah seorang di antara kamu suka memakai bara api dari Neraka di tangannya?” (HR. Muslim)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:02 am on 19 June 2017 Permalink | Balas  

  Pelayan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Pelayan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Seorang pelayan yang miskin papa lagi lemah, namun oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ditempatkan pada kedudukan yang layak. Beliau mengukurnya dari sisi agama dan ketakwaannya, bukan dari sisi status sosial dan keduduk-annya yang lemah. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam telah memberikan pengarahan dalam memperlakukan pelayan dan pekerja, beliau bersabda:

  “Mereka (para pelayan dan pekerja) adalah saudara kamu (seiman). Allah Ta’ala menempatkan mereka di bawah kekuasaan kamu. Berilah mereka makanan yang biasa kamu makan, berikanlah mereka pakaian yang biasa kamu pakai. Janganlah memberatkan mereka di luar batas kemampuan. Jika kamu memberikan sebuah tugas, bantulah mereka dalam melaksanakannya.” (HR. Muslim)

  Simaklah penuturan seorang pelayan tentang majikannya. Sebuah penuturan yang sangat mengagumkan dan pengakuan yang mengesankan serta pujian nan agung. Pernahkah Anda melihat seorang pelayan memuji majikannya sebagaimana pujian yang diberikan pelayan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam kepadanya!?”

  Anas bin Malik Radhiallaahu anhu mengungkapkan: “Aku pernah menjadi pelayan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam selama sepuluh tahun. Tidak pernah sama sekali beliau mengucapkan “hus” kepadaku. Beliau tidak pernah membentakku terhadap sesuatu yang kukerjakan (dengan ucapan): “Mengapa engkau kerjakan begini!” Dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak kukerjakan (dengan ucapan): “Mengapa tidak engkau kerjakan!” (HR. Muslim)

  Bukan hitungan hari atau bulan, tetapi genap sepuluh tahun! Jangka waktu yang sangat panjang. Yang penuh dengan suka dan lara, tangis dan tawa. Penuh dengan emosi jiwa dan pasang surut kehidupan. Ayah ibuku menjadi tebusannya, meskipun demikian beliau Shalallaahu alaihi wasalam tidak pernah membentak atau memerintahnya. Justru sebaliknya, beliau memberikan balasan yang setimpal, membuat bahagia perasaan pelayannya, menutupi kebutuhan mereka beserta keluarga serta mendoakan mereka.

  Anas Radhiallaahu anhu mengungkapkan: “Ibuku pernah berkata: “Wahai Rasulullah, anak ini akan menjadi pelayanmu, doakanlah ia.” Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam kemudian berdoa:

  “Ya Allah, anugrahkanlah kepadanya harta dan keturunan yang banyak dan berkahilah rizki yang Engkau curahkan kepadanya.” (HR. Al-Bukhari)

  Beliau Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang pemberani. Hanya saja keberanian itu cuma beliau pergunakan untuk membela kebenaran semata. Beliau tidak pernah mengebiri hak kaum lemah yang berada di bawah tanggung jawab beliau, baik itu sang istri maupun si pelayan.

  ‘Aisyah Radhiallaahu anha menuturkan:

  “Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam tidak pernah sama sekali memukul seorangpun kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah Ta’ala. Beliau tidak pernah memukul pelayan dan kaum wanita.” (HR. Muslim).

  Itulah ‘Aisyah Radhiallaahu anha, yang telah berulang kali mengungkapkan keluhuran budi sebaik-baik hamba yang terpilih. Telah banyak sekali riwayat yang bercerita tentang keagungan pribadi dan keelokan pergaulan beliau. Sampai-sampai kaum kafir Quraisy juga mengakuinya.

  ‘Aisyah Radhiallaahu anha kembali mengungkapkan: “Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam membalas suatu aniaya yang ditimpakan orang atas dirinya. Selama orang itu tidak melanggar kehormatan Allah Ta’ala. Namun, bila sedikit saja kehormatan Allah Ta’ala dilanggar orang, maka beliau adalah orang yang paling marah karenanya. Dan sekiranya beliau diminta untuk memilih di antara dua perkara, pastilah beliau memilih yang paling ringan, selama perkara itu tidak menyangkut dosa.” (HR. Al-Bukhari)

  Beliau Shalallaahu alaihi wasalam menyeru umatnya untuk berlaku lemah lembut dan sabar. Beliau Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

  “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Lembut, dan menyukai kelembutan dalam segala perkara.” (Muttafaq ‘alaih)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:58 am on 18 June 2017 Permalink | Balas  

  Tangis Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Tangis Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Setiap orang pasti pernah menangis, baik kaum pria maupun wanita. Akan tetapi tahukah kamu, mengapa dan karena siapa mereka menangis? Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam juga menangis, padahal dunia berada dalam genggamannya jika beliau menghendaki. Dan Surga ada di hadapan beliau, sementara beliau berada di tempat yang paling tinggi di dalamnya. Benar, beliau memang sering menangis, sebagaimana tangisan seorang hamba ahli ibadah. Beliau menangis di dalam shalat tatkala bermunajat kepada Rabb Subhannahu wa Ta’ala . Beliau juga menangis ketika mendengarkan tilawah Al-Quran. Tangisan yang bersumber dari kelembutan hati dan ketulusan nurani serta dari ma’rifat keagungan Allah Subhannahu wa Ta’ala .

  Dari Mutharrif -yakni bin Abdillah bin Asy Syikhkhir- dari bapaknya -yakni Abdullah bin Asy Syikhkhir Radhiallaahu anhu – ia berkata:

  Aku datang menemui Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ketika beliau sedang shalat. Dari rongga dada beliau keluar suara seperti bunyi air yang tengah mendidih di dalam kuali, disebabkan tangis beliau.” (HR. Abu Daud)

  Abdullah bin Mas’ud Radhiallaahu anhu menuturkan: “Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam pernah berkata kepadaku: “Bacalah Al-Qur’an untukku” aku berkata: “Wahai Rasulullah, apakah aku yang harus membacanya, sedangkan Al-Qur’an itu diturunkan kepadamu?” beliau menimpali: “Aku lebih suka mendengarkannya dari orang lain.” Akupun membacakan surat An-Nisaa’ untuk beliau. Hingga telah sampai pada ayat: “Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).” (QS. An-Nisa: 41) Aku lihat air mata beliau menetes.” (HR. Al-Bukhari)

  Cobalah perhatikan uban yang menghiasi rambut beliau. Jumlahnya lebih kurang delapan belas helai di kepala dan janggut beliau. Camkanlah dengan mata hatimu, dengarkanlah kisah uban putih tersebut dari penuturan beliau. Abu Bakar Radhiallaahu anhu pernah bertanya: “Wahai Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , sungguh Anda telah beruban.” Beliau menjawab:

  “Surat Hud, surat Al-Waqi’ah, surat Al-Mursalat, surat ‘Amma yatasaa`aluun dan surat Idzasy Syamsu kuwwirat telah menyebabkan aku beruban.” (HR. At-Tirmdzi)

  Tawadhu’ Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang yang sangat elok akhlaknya dan sangat agung wibawanya. Akhlak beliau adalah Al-Qur’an sebagaimana yang dituturkan ‘Aisyah Radhiallahu’anha, ia berkata: “Akhlak Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam adalah Al-Qur’an.” (HR. Muslim).

  Beliau juga pernah bersabda:

  “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad)

  Salah satu bentuk ketawadhu’an Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam adalah; beliau tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Dari Umar bin Kaththab Radhiallaahu anhu ia berkata: Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam pernah bersabda:

  “Janganlah kamu sanjung aku (secara berlebihan) sebagaimana kaum Nasrani menyanjung ‘Isa bin Maryam alaihisSalam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan: hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud)

  Dari Anas bin Malik Radhiallaahu anhu ia berkata: “Ada beberapa orang memanggil Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam sambil berkata: “Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik dan anak orang yang terbaik di antara kami, wahai junjungan kami dan anak dari junjungan kami.” Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam segera menyanggah seraya berkata:

  “Wahai sekalian manusia, katakanlah sewajarnya saja! Jangan sampai kamu digelincirkan setan. Aku adalah Muhammad hamba Allah dan rasul-Nya. Aku tidak sudi kamu angkat di atas kedudukan yang dianugrahkan Allah Subhannahu wa Ta’ala kepadaku.” (HR. An-Nasai)

  Sebagian orang ada yang menyanjung Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam secara berlebihan. Sampai-sampai ia meyakini bahwa Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam mengetahui ilmu ghaib atau meyakini bahwa beliau memiliki hak untuk memberikan manfaat dan menurunkan mudharat, bahwa beliau dapat mengabulkan segala permintaan dan menyembuhkan segala penyakit. Padahal Allah Subhannahu wa Ta’ala telah menyanggah keyakinan seperti itu. Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman:

  “Katakanlah: “Aku tidak berkuasa menarik keman-fa’atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan.” (Al-Araf: 188)

  Demikianlah akhlak Nabi yang mulia, seorang utusan Allah Subhannahu wa Ta’ala , sebaik-baik manusia di muka bumi dan seutama-utama makhluk di kolong langit. Beliau senan-tiasa tunduk patuh dan bertaubat kepada Rabbnya. Beliau tidak menyukai kesombongan, bahkan beliau adalah pemimpin kaum yang tawadhu’ dan penghulu kaum yang tunduk patuh kepada Rabb Subhannahu wa Ta’ala . Anas bin Malik Radhiallaahu anhu mengungkapkan:

  “Tidak ada seorangpun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam . Walaupun begitu, apabila mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuk menyambut beliau. karena mereka mengetahui bahwa beliau Shalallaahu alaihi wasalam tidak menyukai cara seperti itu.” (HR. Ahmad)

  Layangkanlah pandanganmu kepada Nabi umat ini Shalallaahu alaihi wasalam . Saksikan sikap tawadhu’ beliau yang sangat menga-gumkan dan keelokan akhlak yang langka ditemukan. Beliau tetap bersikap tawadhu’ terhadap seorang wanita miskin. Beliau luangkan waktu untuk melayaninya, padahal waktu beliau penuh dengan amal ibadah!

  Dari Anas bin Malik Radhiallaahu anhu ia berkata: “Suatu hari seorang wanita datang menemui Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ia mengadu kepada beliau sambil berkata: “Wahai Rasulullah, saya membutuhkan sesuatu dari Anda.” Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam berkata kepadanya: “Pilihlah di jalan mana yang kamu kehendaki di kota Madinah ini, tunggulah aku di sana, niscaya aku akan menemuimu (melayani keperluan-mu).” (HR. Abu Daud)

  Beliau hadir dengan segenap jiwa yang terpuji lagi elok. Menjulang tinggi ke tempat yang terpuji dengannya. Bila disingkap kesturi dari cincinnya kepada jagad raya niscaya setiap orang akan merasakan harumnya baik yang di gunung maupun di lembah. Sungguh, beliau adalah pemimpin segenap ahli tawadhu’ baik dalam ilmu ataupun amal.

  Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu dari Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam beliau bersabda:

  “Andaikata aku diundang makan paha atau kaki binatang, niscaya aku kabulkan undangannya. Andaikata kepadaku hanya dihadiahkan kaki atau paha binatang, tentu akan aku terima hadiah itu.” (HR. Al-Bukhari)

  Semoga hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam tadi menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi orang-orang yang takabbur dari sifat sombong dan angkuh.

  Abdullah bin Mas’ud Radhiallaahu anhu meriwayatkan bahwa beliau Shallallahu’alaihi wasallam bersabda:

  “Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah kesombongan.” (HR. Muslim)

  Sifat sombong merupakan jalan menuju Neraka, wal ‘iyaadzubillah, meskipun hanya sebesar biji zarrah. Cobalah lihat hukuman yang ditimpakan terhadap orang yang sombong dan angkuh cara berjalannya. Betapa besar kemurkaan dan kemarahan yang diturunkan Allah Ta’ala atasnya. Dan betapa pedih siksa yang dideritanya.

  Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu dari Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam beliau bersabda:

  “Ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaiannya, takjub dengan kehebatan dirinya sendiri, rambutnya tersisir rapi, berjalan dengan angkuh. Namun tiba-tiba Allah Ta’ala menenggelamkannya. Dia terus terbenam ke dasar bumi sampai hari Kiamat.” (Muttafaq ‘alaih)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:56 am on 17 June 2017 Permalink | Balas  

  Shalat Malam Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Shalat Malam Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Malam telah datang menjelang di langit kota Madinah, suasana gelap menyelimuti jagad raya. Namun Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam menerangi sudut-sudut kota dan menghidupkan malamnya. Beliau bermunajat kepada Allah Ta’ala Rabb alam semesta. Beliau memohon kepada Dzat yang mengurus segala perkara guna melaksanakan perintah Sang Pencipta:

  “Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan.” (Al-Muzzammil: 1-4)

  Abu Hurairah Radhiallahu anhu menceritakan:

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam biasa mengerjakan shalat malam hingga membengkak kedua telapak kakinya. Ada yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan sedemikian itu, bukankah Allah telah mengampuni segala dosa Anda yang lalu maupun yang akan datang?” beliau menjawab: “Bukankah selayaknya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?” (HR. Ibnu Majah).

  Al-Aswad bin Yazid berkata: “Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah Radhiallaahu anha tentang shalat malam Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam . ‘Aisyah menjawab: “Biasanya beliau tidur di awal malam, kemudian tengah malamnya beliau bangun mengerjakan shalat malam. Bila merasa ada keperluan beliau segera menemui istri. Beliau segera bangkit begitu mendengar seruan azan. Beliau segera mandi bila dalam keadaan junub. Jika tidak, maka beliau segera berwudhu’ lalu berangkat (ke masjid untuk) shalat.” (HR. Al-Bukhari)

  Shalat malam beliau sangat mengagumkan, ada baiknya kita ketahui panjang ayat yang dibacanya. Semoga dapat kita jadikan contoh dan teladan.

  Abu Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman Radhiallaahu anhu mengisahkan:

  Pada suatu malam, aku pernah shalat tahajjud bersama Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam . Beliau mengawali shalat dengan membaca surat Al-Baqarah, saya berkata di dalam hati, “Mungkin setelah membaca kira-kira seratus ayat, ternyata beliau terus tidak berhenti, saya berkata lagi di dalam hati, “Mungkin, beliau selesaikan pembacaan surat Al-Baqarah. Dalam satu raka’at ternyata beliau terus memulai surat Ali Imron kemudian terus mem-bacanya saya berbicara di dalam hati: (mungkin) beliau mau ruku setelah selesai Ali-Imron, ternyata beliau terus membaca surat An Nisa sampai habis. Beliau membaca surat-surat tersebut dengan bacaan tartil. Setiap kali membaca ayat yang menyebutkan kemahasucian Allah Ta’ala beliau selalu bertasbih (mengucapkan subhanallah). Setiap kali membaca ayat yang berisikan permohonan, beliau pasti berdoa. Setiap kali membaca ayat yang menyebutkan permintaan berlindung diri kepada Allah Ta’ala, beliau segera mengucapkan ta’awwudz. Ketika ruku’ beliau membaca:

  Subhaana Rabbiyal ‘Adzhiim ( “Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung.” )

  Lama ruku’ beliau hampir sama dengan lama ber-diri. Kemudian beliau mengucapkan:

  Sami’allahuliman hamidah, Rabbana lakal hamdu

  “Allah Maha mendengar terhadap hamba yang memuji-Nya. Ya Rabb kami, segala puji bagi-Mu.”

  Kemudian beliau tegak berdiri (i’tidal), hampir sama lamanya dengan ruku’. Kemudian beliau sujud dan membaca:

  Subhaana Rabbiyal ‘A’la ( “Maha Suci Rabbku Yang Maha Luhur.” )

  Lama sujud beliau hampir sama dengan lama i’tidal.” (HR. Muslim)

  Ketika Fajar Menyingsing

  Setelah keheningan malam mulai memecah, seiring dengan fajar yang mulai merekah, saat kewajiban shalat shubuh selesai ditunaikan, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam tetap duduk di tempat selepas shalat shubuh untuk berdzikir menyebut asma Allah Subhannahu wa Ta’ala sampai terbit matahari. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Jabir bin Samurah Radhiallaahu anhu menceritakan kepada kita:

  Biasanya Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam selalu duduk di tempat shalat seusai menunaikan shalat subuh sampai matahari benar-benar meninggi.” (HR. Muslim)

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam menganjurkan umatnya agar meng-amalkan sunnah yang agung tersebut. Beliau menyebutkan pahala dan balasan yang besar bagi orang yang meng-amalkannya.

  Dari Anas bin Malik Radhiallaahu anhu ia berkata: Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam pernah bersabda:

  “Barang siapa yang ikut shalat fajar berjamaah di masjid, lalu duduk berdzikir mengingat Allah Subhannahu wa Ta’ala sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, maka baginya pahala bagaikan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah dengan sempurna, sempurna dan sempurna.” (HR. At-Tirmidzi)

  Shalat Dhuha Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Matahari telah meninggi, terik cahayanya pun mulai menyengat. jilatan panasnya seakan membakar wajah. Waktu dhuha telah tiba. Waktu untuk bekerja dan menunaikan kebutuhan. Meskipun beban risalah begitu berat seperti, menjamu duta-duta yang datang berkunjung, memberikan ta’lim (pengarahan) kepada para sahabat Radhiallaahu anhum serta menunaikan hak keluarga, namun beliau tidak pernah lupa beribadah kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala .

  Mu’adzah berkata: “Aku bertanya kepada ‘Aisyah Radhiallaahu anha: “Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam sering mengerjakan shalat Dhuha?” ia menjawab: “Tentu, beliau sering mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat bahkan lebih dari itu seluang waktu yang diberikan Allah Subhannahu wa Ta’ala .” (HR. Muslim)

  Bahkan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam juga mewasiatkan hal itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu ia berkata:

  Kekasihku (Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ) telah mewasiatkan kepadaku agar berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, agar mengerjakan shalat duha dan agar aku mengerjakan shalat witir sebelum tidur.” (Muttafaq ‘alaih)

  Shalat Sunnah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam di Rumah

  Rumah yang tegak di atas pilar-pilar keimanan, penuh dengan ibadah dan dzikir, itulah rumah idaman. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam mewasiatkan agar rumah kita seperti itu. Beliau Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

  “Lakukanlah beberapa shalat-shalat sunnah di rumahmu. Jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan.” (HR. Al-Bukhari)

  Ibnul Qayyim ‘rahimahullah- berkata: “Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam mengerjakan seluruh shalat-shalat sunnat di rumah. Demikian pula shalat sunnah yang tidak berkaitan dengan tempat tertentu, beliau lebih suka mengerjakannya di rumah. Terutama shalat sunnat ba’diyah maghrib, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakannya di masjid. Ada beberapa faidah mengerjakan shalat sunnah di rumah, di antaranya:

  1. Meneladani sunnah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam .
  2. Mengajarkan tata cara shalat kepada istri dan anak-anak.
  3. Mengusir setan-setan dari rumah disebabkan dzikir dan tilawah Al-Quran.
  4. Lebih membantu dalam mencapai ibadah yang ikhlas dan jauh dari penyakit riya’

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:52 am on 16 June 2017 Permalink | Balas  

  Tidur Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Tidur Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Ubay bin Ka’Ab Radhiallaahu anhu menuturkan kepada kita bahwa Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam pernah bersabda:

  “Jika salah seorang di antara kamu mendatangi pembaringannya, hendaklah mengibaskan kasurnya dengan ujung kain (untuk membersihkannya) serta sebutlah asma Allah Subhanahu wa Ta’ala Sebab ia tidak tahu kotoran apa yang melekat pada kasurnya itu sepening-galnya. Jika hendak berbaring, hendaklah berbaring dengan bertelekan pada rusuk kanan. Dan hendaklah mengucapkan:

  “Maha suci Engkau Ya Allah Ya Rabbi, dengan menyebut nama-Mu aku meletakkan tubuhku, dan dengan nama-Mu jua aku mengangkatnya kembali. Jika Engkau mengambil ruhku (jiwaku), maka berilah rahmat padanya. Tetapi, bila Engaku melepas-kannya, maka peliharalah, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang shalih.” (HR. Muslim)

  Di antara bimbingan yang beliau ajarkan kepada setiap muslim dan muslimah adalah:

  “Jika kamu mendatangi pembaringanmu, hendaklah berwudhu’ sebagaimana engkau berwudhu ketika hendak shalat. Kemudian berbaringlah dengan bertelekan pada rusuk kananmu.”

  Diriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiallaahu anha ia berkata:

  Setiap kali Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam hendak tidur di pembaring-annya pada tiap malam, beliau merapatkan kedua telapak tangannya. Lalu meniupnya dan membaca surat Al-Ikhlas (Qul Huwallaahu Ahad), surat Al-Falaq (Qul A’uudzu birabbil Falaq) dan surat An-Naas (Qul A’uudzu birabbin Naas). Kemudian beliau mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengan kedua telapak tangannya itu. Dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali.” (HR. Bukhari)

  Anas bin Malik Radhiallaahu anhu meriwayatkan: “Setiap kali Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam hendak tidur di pembaringannya beliau selalu berdoa:

  “Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum dan memberi kami kecukupan dan tempat berteduh. Betapa banyak orang yang tidak mempunyai Tuhan yang mem-berikan kecukupan dan tempat berteduh.” (HR. Muslim)

  Dari Abu Qatadah Radhiallaahu anhu ia berkata:

  “Sesungguhnya bila Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam beristirahat dalam perjalanannya di malam hari, beliau berbaring dengan bertelekan pada rusuk kanan. Dan apabila beliau beristirahat pada waktu menjelang subuh, beliau tegakkan lengan dan beliau letakkan kepala di atas telapak tangan.” (HR. Muslim)

  Meskipun anugrah yang Allah Subhanahu wa Ta’ala curahkan kepada kita begitu banyak, namun cobalah lihat wahai saudaraku, kasur yang dipakai penghulu para Nabi, penutup para rasul, makhluk yang paling utama, sebaik-baik bani adam di atas muka bumi. Diriwayatkan oleh ‘Aisyah Radhiallaahu anhu ia berkata:

  “Sesungguhnya kasur yang dipakai oleh Rasulullah r hanyalah terbuat dari kulit binatang (yang telah disamak) yang diisi dengan sabut kurma.” (HR. Muslim)

  Pada suatu ketika, beberapa orang sahabat Radhiallaahu anhum datang menemui beliau, berikut juga Umar Radhiallaahu anhu. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam lantas bangkit merubah posisinya, Umar Radhiallaahu anhu melihat tidak ada kain yang melindungi tubuh Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dari tikar yang dipakainya berbaring. Ternyata tikar tersebut membekas pada tubuh beliau Shalallaahu alaihi wasalam . Melihat pemandangan itu Umar Radhiallaahu anhu pun menangis. Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bertanya kepadanya: “Apakah gerangan yang membuatmu menangis wahai Umar?” ia menjawab: “Demi Allah, karena saya tahu bahwa engkau tentu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala daripada raja Kisra maupun Kaisar. Mereka dapat berpesta pora di dunia sesuka hatinya. Sedangkan Engkau adalah seorang Utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala namun keadaan engkau sungguh sangat memprihatinkan sebagaimana yang aku saksikan sekarang,” Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

  “Tidakkah engkau ridha wahai Umar, kemegahan dunia ini diberikan bagi mereka, sedangkan pahala akhirat bagi kita!” Umar Radhiallaahu anhu menjawab: “Tentu saja!” “Demikianlah adanya!” jawab Nabi.” (HR. Ahmad)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:01 am on 15 June 2017 Permalink | Balas  

  Penghujung Ramadhan 

  ramadanPenghujung Ramadhan

  haris.satriawan@ifs.co.id

  Ya Allah, kaki ini meniti lemah anak tangga diantara gelap Masjid-Mu. Malam ini sudah masuk 10 malam terakhir Ramadhan, malam ke 23 dari untaian malam berkah. Hati berseru takbir dengan kepalan jari-jari lemas terurai lagi. Allah, ijinkanlah aku menjumpaimu pada malam-malam terakhir ini, setelah sekian malam aku hanya bergulat dengan dunia. Seharian aku dikejar amanah pekerjaan dan mengurusi keluarga, yang semakin menghabiskan waktuku. Malam ini, aku ingin bercumbu penuh khusyu dengan-Mu, dengan tubuh diselimuti gigil ngilu.

  Tilawahku tertinggal waktu. Malu pada jam yang tetap istiqomah berputar, tapi amalanku tak pernah mau untuk istiqomah berjalan. Tarawih dan Qiyamullail semau gue-ku, apakah Engkau terima ? Hanya Engkau yang Maha Menentukan hasil dari semua usaha, aku tak sanggup mendengarkan hasil perhitungan-Mu saat ini. Amalanku yang dijejali riya semoga Engkau ampuni. Berapa kali shadaqahku ? Ah, lagi lagi malu pada kotak shadaqah, pada tangan kanan dan kiri yang selalu saling melihat ketika kurogoh sisa uang saku. Yang kumasukkan hanya secarik uang kertas yang paling kecil dan lusuh.

  Ramadhan kali ini menyisakan sayatan pilu diruhaniku. Aku tak mampu menghisab diri dari kebaikan dan keburukan, dari amalan dan dosa, apalagi dari ikhlas dan riya. Bukan terlalu banyak, tapi terlalu kecil dan tak terindera. Semuanya aku kembalikan pada-Mu. 22 hari kulewati tanpa makna secuilpun yang tergores di kalbu. Bukan ini mauku. Bukan ini tujuanku. Tapi inilah yang sudah kudapat sampai saat ini. Sebuah keterlambatan.

  Allah, terangkanlah padaku tentang makna keterlambatan. Semuanya sudah berjalan jauh tapi aku masih berlari kecil di tempat. Lelah ini kulahap sendiri. Ingin rasanya berlari sekencang mungkin untuk menyusul mereka yang telah jauh. Ya Allah, berikanlah hamba keluangan dan kesempatan untuk menangis di pangkuan-Mu, untuk mengejar ketelambatan ini. Ya Allah, ijinkanlah hamba-Mu ini memulai lagi. Merangkai malam-malam sunyi menjadi parade dzikir untuk-Mu. Mencuci diri dari noda, yang entah dari mana harus kumulai membersihkannya. Merangak menggapai uluran maghfirah-Mu.

  Ramadhan masih tersisa beberapa hari lagi. Dan masih ada Lailatul Qadar yang setia menunggu jelmaan manusia-manusia yang Dia ridloi. Aku sangat menyadari betapa tidak pantasnya diri ini menerima anugerah-Mu itu. Tapi, apakah salah jika manusia dungu ini menginginkan syurga-Mu?

  Ya Allah, ijinkanlah aku menapaki keterlambatan dengan beribu semangat juang. Agar aku bisa sampai kehadirat-Mu seperti juga mereka yang telah sampai mendahuluiku. Ijinkanlah aku mendapatkan anugerah Lailatul Qadar-Mu, mungkin untuk yang pertama kali, dan mungkin sekali-kalinya dalam hidup ini. Karena aku tidak tahu apakah tahun depan bisa berjumpa Ramadhan lagi, dan berjuang bersama mendapatkan anugerah-Mu itu.

  ***

  (Dari yang tertatih di putaran terakhir Ramadhan, http://www.eramuslim.com)

   
 • erva kurniawan 1:51 am on 14 June 2017 Permalink | Balas  

  Canda Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Canda Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Disamping itu beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan. Dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi, yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil dihatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang.

  Abu Hurairah Radhiallaahu anhu menceritakan: “Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam : “Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?” Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam menjawab: “Tentu, hanya saja aku selalu berkata benar.” (HR. Ahmad).

  Anas Radhiallaahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam pernah memanggilnya dengan sebutan: “Wahai pemilik dua telinga!” (maksudnya bergurau dengannya) (HR. Abu Dawud)

  Anas Radhiallaahu anhu mengisahkan: “Ummu Sulaim Radhiallaahu anha mempunyai seorang putra yang bernama Abu ‘Umair. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam datang mengunjunginya untuk bercanda, namun tampaknya anak itu sedang sedih.

  Mereka berkata:

  Wahai Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati.” Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam lantas bercanda dengannya, beliau berkata:

  “Wahai Abu ‘Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?” (HR. Abu Daud)

  Demikian pula dengan para sahabat Radhiallaahu anhum, salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Radhiallaahu anhu ia berkata: “Ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam sangat menyukainya. Hanya saja tampangnya jelek. Pada suatu hari, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam menemuinya sewaktu ia menjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam memeluknya dari belakang sehingga ia tidak dapat melihat beliau. Ia pun berkata: “Lepaskan aku! Siapakah ini?” Setelah menoleh ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam . Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam lantas berkata: “Siapakah yang sudi membeli hamba sahaya ini?” Iapun berkata: “Demi Allah wahai Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , kalau demikian aku tidak akan laku dijual!”

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam membalas: “Justru engkau di sisi Allah sangat mahal harganya!” (HR. Ahmad)

  Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya Shalallaahu alaihi wasalam .

  Meskipun beliau bersikap luwes terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau tidaklah melampaui batas bila tertawa, beliau hanya tersenyum. Sebagaimana yang dituturkan ‘Aisyah Radhiallaahu anha :

  “Belum pernah aku melihat Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Namun beliau hanya tersenyum.” (Muttafaq ‘alaih)

  Meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam perrgaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. ‘Aisyah Radhiallaahu anha menuturkan kepada kita: “Pada suatu ketika, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam baru kembali dari sebuah lawatan. Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata:

  “Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah.” (Muttafaq ‘alaih)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:44 am on 13 June 2017 Permalink | Balas  

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dan Syariat Poligami 

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dan Syariat Poligami

  Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa Rasulullah r menikahi sembilan wanita yang kemudian dikenal dengan sebutan Ummahatul Mukminin Radhiallahu’anhum. Alangkah mulia dan tinggi kedudukan tersebut! Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam menikahi seorang wanita yang berusia senja, berstatus janda, wanita yang lemah, hanya ‘Aisyah Radhiallaaha saja yang bertatus gadis di antara seluruh istri-istri beliau.

  Beliau adalah contoh terbaik dalam hal berlaku adil kepada para istri, dalam hal pembagian giliran ataupun urusan lainnya. ‘Aisyah Radhiallahu’anha mengungkapkan:

  Setiap kali Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam hendak melakukan lawatan, beliau selalu mengundi para istri. Bagi yang terpilih akan menyertai beliau dalam lawatan tersebut. Beliau Shalallaahu alaihi wasalam membagi giliran bagi setiap istri masing-masing sehari semalam.” (HR. Muslim)

  Riwayat Anas Radhiallaahu anhu berikut ini memaparkan kepada kita salah satu bentuk keadilan beliau kepada para istri. Anas Radhiallaahu anhu menceritakan:

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam mempunyai sembilan orang istri. Apabila beliau telah membagi giliran bagi para istri, beliau hanya bermalam di rumah istri yang tiba masa gilirannya. Biasanya para Ummahaatul Mukminin berkumpul setiap malam di rumah tempat beliau bermalam. Pada suatu malam, mereka berkumpul di rumah ‘Aiysah Radhiallahu’anha yang sedang tiba masa gilirannya. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam mengulurkan tangannya kepada Zaenab Radhiallaahu anha yang hadir ketika itu. ‘Aisyah Radhiallaahu anha berkata: “Itu Zaenab!” Beliau segera menarik tangannya kembali.” (Muttafaq ‘alaih)

  Demikianlah suasana rumah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam yang agung. Suasana harmonis seperti itu hanya dapat terwujud dengan bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhannahu wa Ta’ala. Beliau Shalallaahu alaihi wasalam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala yang teraplikasi dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Beliau senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah serta membantu mereka dalam melak-sanakan ibadah, sesuai dengan perintah Allah Subhannahu wa Ta’ala

  “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerja-kannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” (Thaha: 132)

  Aisyah Radhiallaahu anha menceritakan:

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam biasa mengerjakan shalat malam sementara aku tidur melintang di hadapan beliau. Beliau akan membangunkanku bila hendak mengerjakan shalat witir.” (Muttafaq ‘alaih).

  Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam menghimbau umatnya untuk mengerjakan shalat malam dan menganjurkan agar suami istri hendaknya saling membantu dalam mengerjakannya. Sampai-sampai sang istri boleh menggunakan cara terbaik untuk itu, yaitu dengan memercikkan air ke wajah suaminya! demikian pula sebaliknya. Abu Hurairah Radhiallaahu anhu meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bahwa beliau bersabda:

  “Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan shalat malam lalu membangunkan istrinya untuk shalat bersama. Bila si istri enggan, ia memercikkan air ke wajah istrinya (supaya bangun). “Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan shalat malam lalu membangunkan suaminya untuk shalat bersama. Bila si suami enggan, ia memercikkan air ke wajah suaminya (supaya bangun).” (HR. Ahmad)

  Perhatian seorang muslim terhadap penampilan luar sebagai pelengkap bagi kemurnian dan kesucian batinnya termasuk kesempurnaan pribadi dan ketaatan dalam beragama. Beliau Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang yang suci lahir maupun batin, beliau menyenangi wangi-wangian dan siwak dan beliau menganjurkan umatnya untuk itu. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

  “Seandainya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat.” (HR. Muslim)

  Dari Hudzaifah Radhiallaahu anhu ia berkata:

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam biasa menggosok giginya dengan siwak setiap kali bangun dari tidur.” (HR. Muslim)

  Syuraih bin Hani’ berkata: “Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah Radhiallaahu anha : ‘Apa yang pertama sekali dilakukan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam setiap kali memasuki rumahnya?” ‘Aisyah Radhiallaahu anh menjawab: “Beliau Shalallaahu alaihi wasalam memulainya dengan bersiwak.” (HR. Muslim).

  Betapa besar perhatian beliau terhadap kebersihan! beliau mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertemu dengan keluarga.

  Beliau selalu membaca doa setiap kali memasuki rumah, sebagai berikut:

  “Dengan menyebut nama Allah kami masuk (ke rumah), dan dengan menyebut nama Allah kami keluar (darinya), dan kepada Rabb kami, kami bertawakkal. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada keluarganya.” (HR. Abu Daud)

  Wahai saudaraku, bahagiakanlah keluargamu dengan penampilan yang bersih dan ucapan salam ketika menemui mereka. Janganlah engkau ganti dengan cacian, makian dan bentakan.

  Tutur Kata Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Telah kita ketahui bersama beberapa sifat Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam . Sekarang kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya, marilah kita simak penuturan ‘Aisyah radhiyallahu anha:

  “Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan (yaitu berbicara dengan nada cepat). Namun beliau Shalallaahu alaihi wasalam berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengarnya.” (HR. Abu Daud)

  Beliau adalah seorang yang rendah hati lagi lemah lembut, sangat senang jika perkataannya dapat dipahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan intelek-tualitas dan pemahaman mereka di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun lagi sabar. Diriwayatkan dari ‘Aiysah radhiyallahu ‘anha bahwa ia berkata:

  “Tutur kata Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam sangat teratur, untaian demi untaian kalimat tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya.” (HR. Abu Daud)

  Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat dipahami!

  Anas bin Malik Radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita:

  “Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam sering mengulangi perkataannya tiga kali agar dapat dipahami.” (HR. Al-Bukhari)

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah orang-orang menjadi takut, segan serta hormat kepada beliau!

  Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu ia berkata:

  Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam . Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam berkata kepadanya:

  “Tenangkanlah dirimu! Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng.” (HR. Ibnu Majah)

  ***

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 1:37 am on 12 June 2017 Permalink | Balas  

  Aktifitas Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam di Dalam Rumah 

  Aktifitas Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam di Dalam Rumah

  Rumah seseorang ibarat cermin yang menggambarkan keluhuran akhlak, kesempurnaan budi pekerti, keelokan pergaulan dan ketulusan nuraninya. Tidak ada seorang pun yang melihat apa yang diperbuatnya di balik kamar dan dinding. Saat ia bersama hamba sahaya, bersama pembantu atau bersama istrinya. Ia bebas berbuat tanpa ada rasa sungkan dan berpura-pura. Sebab ia adalah raja yang memerintah dan melarang di dalam rumahnya. Semua anggota keluarga yang berada di bawah tanggungannya adalah lemah. Marilah kita lihat bersama aktifitas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam rumah, selaku pemimpin dan panutan umat yang memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi. Bagaimanakah keadaan beliau di dalam rumah?

  Aisyah radhiyallahu ‘anha pernah ditanya: “Apakah yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam rumah?” Ia radhiyallahu ‘anha menjawab: “Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Beliau menambal pakaian sendiri, memerah susu dan melayani diri beliau sendiri.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

  Demikianlah contoh sebuah ketawadhu’an dan sikap rendah hati (tidak takabur) serta tidak memberatkan orang lain. Beliau turut mengerjakan dan membantu pekerjaan rumah tangga. Seorang hamba Allah yang terpilih tidaklah segan mengerjakan hal itu semua.

  Dari rumah beliau shallallahu ‘alaihi wasallam yang penuh berkah itulah memancar cahaya Islam, sedangkan beliau sendiri tidak mendapatkan makanan yang dapat mengganjal perut beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. An-Nu’man bin Basyir menuturkan kepada kita keadaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

  “Aku telah menyaksikan sendiri keadaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sampai-sampai beliau tidak mendapatkan kurma yang jelek sekalipun untuk mengganjal perut.” (HR. Muslim)

  Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan:

  “Kami, keluarga Muhammad, tidak pernah menya-lakan tungku masak selama sebulan penuh, makanan kami hanyalah kurma dan air.” (HR. Al-Bukhari)

  Tidak ada satu perkara pun yang melalaikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari beribadah dan berbuat ketaatan. Apabila sang muadzin telah mengumandangkan azan; “Marilah tegakkan shalat! Marilah menggapai kemenangan!” beliau segera menyambut seruan tersebut dan meninggalkan segala aktifitas duniawi.

  Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Yazid ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha: ‘Apakah yang biasa dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di rumah?’ ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menjawab: “Beliau biasa membantu keluarga, apabila mendengar seruan azan, beliau segera keluar (untuk menunaikan shalat).” (HR. Muslim)

  Tidak satupun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat fardhu di rumah, kecuali ketika sedang sakit. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam pernah terserang demam yang sangat parah. Sehingga sulit baginya untuk keluar rumah, yakni sakit yang mengantar beliau menemui Allah shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Disamping beliau lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap umatnya, namun beliau juga sangat marah terhadap orang yang meninggalkan shalat fardhu berjamaah (di masjid). Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

  “Sungguh betapa ingin aku memerintahkan muazdin mengumandangkan azan lalu iqamat, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami shalat, lalu aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat jamaah, untuk membakar rumah-rumah mereka.” (Muttafaq ‘alaih)

  Sanksi yang sangat berat tersebut menunjukkan betapa penting dan utamanya shalat berjamaah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

  “Barangsiapa yang mendengar seruan azan, lalu ia tidak menyambutnya (mendatangi shalat berjamaah), maka tidak ada shalat baginya kecuali karena uzur.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

  Uzur di sini adalah perasaan takut (tidak aman) atau sakit.

  Apa dalih orang-orang yang mengerjakan shalat fardhu di rumahnya (di samping istrinya)? Mereka tinggalkan masjid! Apakah ada uzur sakit atau perasaan takut bagi mereka?

  Akhlak dan Budi Pekerti Shalallaahu alaihi wasalam

  Perilaku seseorang merupakan barometer akal dan kunci untuk mengenal hati nuraninya. ‘Aisyah Ummul Mukminin putri Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhuma seorang hamba terbaik yang mengenal akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan yang dapat menceritakan secara detail keadaan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha adalah orang yang paling dekat dengan beliau baik saat tidur maupun terjaga, pada saat sakit maupun sehat, pada saat marah maupun ridha.

  Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan:

  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan. (HR. Ahmad)

  Demikianlah akhlak beliau shallallahu ‘alaihi wasallam selaku nabi umat ini yang penuh kasih sayang dan selalu memberi petunjuk, yang penuh anugrah serta selalu memberi nasihat. Semoga shalawat dan salam tercurah atas beliau.

  Al-Husein cucu beliau menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata: “Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, ayahku menuturkan: “Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa tersenyum, luhur budi pekerti lagi rendah hati, beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja yang mengharapkanya pasti tidak akan kecewa dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas. Beliau meninggalkan tiga perkara: “riya’, berbangga-bangga diri dan hal yang tidak bermanfaat.” Dan beliau menghindarkan diri dari manusia karena tiga perkara: “beliau tidak suka mencela atau memaki orang lain, beliau tidak suka mencari-cari aib orang lain, dan beliau hanya berbicara untuk suatu maslahat yang bernilai pahala.” Jika beliau berbicara, pembicaraan beliau membuat teman-teman duduknya tertegun, seakan-akan kepala mereka dihinggapi burung (karena khusyuknya). Jika beliau diam, barulah mereka berbicara. Mereka tidak pernah membantah sabda beliau. Bila ada yang berbicara di hadapan beliau, mereka diam memperhatikannya sampai ia selesai bicara.

  Pembicaraan mereka disisi beliau hanyalah pembicaraan yang bermanfaat saja. Beliau tertawa bila mereka tertawa. Beliau takjub bila mereka takjub, dan beliau bersabar menghadapi orang asing yang kasar ketika berbicara atau ketika bertanya sesuatu kepada beliau, sehingga para sahabat shallallahu ‘alaihi wasallam selalu mengharapkan kedatangan orang asing seperti itu guna memetik faedah. Beliau bersabda: “Bila engkau melihat seseorang yang sedang mencari kebutuhannya, maka bantulah dia.” Beliau tidak mau menerima pujian orang kecuali menurut yang selayaknya. Beliau juga tidak mau memutuskan pembicaraan seeorang kecuali orang itu melanggar batas, beliau segera menghentikan pembicaraan tersebut dengan melarangnya atau berdiri meninggalkan majlis.” (HR. At-Tirmidzi)

  Cobalah perhatikan satu persatu akhlak dan budi pekerti nabi umat ini shallallahu ‘alaihi wasallam. Pegang teguh akhlak tersebut dan bersungguh-sungguhlah dalam meneladaninya, sebab ia adalah kunci seluruh kebaikan.

  Di antara petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah mengajarkan perkara agama kepada teman-teman duduknya, di antara yang beliau ajarkan adalah:

  “Barangsiapa yang wafat sedangkan ia memohon kepada selain Allah, ia pasti masuk Neraka.” (HR. Al-Bukhari)

  Di antaranya juga:

  “Seorang muslim adalah yang kaum muslimin dapat terhindar dari gangguan lisan dan tangan-nya, seorang muhajir (yang berhijrah) adalah yang meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wata’ala” (Muttafaq ‘alaih).

  Dan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam:

  “Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di malam kelam, berupa cahaya yang sempurna pada Hari Kiamat.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)

  Demikian pula sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam :

  “Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kamu.” (HR. Abu Daud)

  Diriwayatkan juga dari beliau:

  “Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah perkataaan yang belum jelas bermanfaat baginya sehingga membuat ia terperosok ke dalam api Neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat.” (Muttafaq ‘alaih)

  [taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim]

   
 • erva kurniawan 2:36 am on 11 June 2017 Permalink | Balas  

  Keharmonisan Rumah Tangga Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

  Keharmonisan Rumah Tangga Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam

  Di bawah naungan rumah tangga yang bersahaja di situlah tinggal sang istri, pahlawan di balik layar pembawa ketenangan dan kesejukan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

  “Dunia itu penuh dengan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang shalihah.” (Lihat Shahih Jami’ Shaghir karya Al-Albani)

  Di antara keelokan budi pekerti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan keharmonisan rumah tangga beliau ialah memanggil ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha dengan nama kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa serasa melayang-layang.

  Aisyah radhiyallah ‘anha menuturkan: “Pada suatu hari Rasu-lullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya:

  “Wahai ‘Aisy (panggilan kesayangan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha ), Malaikat Jibril ‘alaihissalam tadi menyampaikan salam buatmu.” (Muttafaq ‘alaih)

  Bahkan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam selaku Nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum hawa. Yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya.

  Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan:

  Suatu ketika aku minum, dan aku sedang haidh, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya.” (HR. Muslim)

  Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam tidaklah seperti yang diduga oleh kaum munafikin atau seperti yang dituduhkan kaum orientalis dengan tuduhan-tuduhan palsu dan pengakuan-pengakuan bathil. Bahkan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam lebih memilih etika berumah tangga yang paling elok dan sederhana.

  Diriwayatkan oleh ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa ia berkata:

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau kemudian berangkat menunaikan shalat tanpa memperbaharui wudhu’.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

  Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Mereka kaum hawa memiliki kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallah ‘anhu seputar masalah ini, beliau jelaskan kepadanya bahwa mencintai istri bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang lelaki yang normal.

  Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam : “Siapakah orang yang paling engkau cintai?” beliau menjawab: “‘Aisyah!” (Muttafaq ‘alaih)

  Barangsiapa yang mengidamkan kebahagiaan rumah tangga, hendaklah ia memperhatikan kisah- kisah ‘Aisyah radhiyallah ‘anha bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Bagaimana kiat-kiat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membahagiakan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.

  Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha ia berkata:

  “Aku biasa mandi berdua bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari satu bejana.” (HR. Al-Bukhari)

  Rasulullah tidak melewatkan kesempatan sedikit pun kecuali beliau manfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan.

  Aisyah radhiyallah ‘anha mengisahkan:

  Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku: “Kemarilah! sekarang kita berlomba lari.” Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata: “Inilah penebus kekalahan yang lalu!” (HR. Ahmad)

  Sungguh! merupakan sebuah bentuk permainan yang sangat lembut dan sebuah perhatian yang sangat besar. Beliau perintahkan rombongan untuk berangkat terlebih dahulu agar beliau dapat menghibur hati sang istri dengan mengajaknya berlomba lari. Kemudian beliau memadukan permainan yang lalu dengan yang baru, beliau berkata: “Inilah penebus kekalahan yang lalu!”

  Bagi mereka yang sering bepergian melanglang buana serta memperhatikan keadaan orang-orang yang terpandang pada tiap-tiap kaum, pasti akan takjub terhadap perbuatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Nabi yang mulia, pemimpin yang selalu berjaya, keturunan terhormat suku Quraisy dan Bani Hasyim. Pada saat-saat kejayaan, beliau kembali dari sebuah peperangan dengan membawa kemenangan bersama rombongan pasukan besar. Meskipun demikian, beliau tetap seorang yang penuh kasih sayang dan rendah hati terhadap istri-istri beliau para Ummahaatul Mukiminin radhiyallah ‘anhu. Kedudukan beliau sebagai pemimpin pasukan, perjalanan panjang yang ditempuh, serta kemenangan demi kemenangan yang diraih di medan pertempuran, tidak membuat beliau lupa bahwa beliau didampingi para istri-istri kaum hawa yang lemah yang sangat membutuhkan sentuhan lembut dan bisikan manja. Agar dapat menghapus beban berat perjalanan yang sangat meletihkan.

  Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kembali dari peperangan Khaibar, beliau menikahi Shafiyyah binti Huyaiy radhiyallahu ‘anha. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Shafiyyah radhiyallah ‘anha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut, beliau persilakan Shafiyyah radhiyallah ‘anha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau.

  Pemandangan seperti ini memberikan kesan begitu mendalam yang menunjukkan ketawadhu’an beliau. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selaku pemimpin yang berjaya dan seorang Nabi yang diutus- memberikan teladan kepada umatnya bahwa bersikap tawadhu’ kepada istri, mempersilakan lutut beliau sebagai tumpuan, membantu pekerjaan rumah, membahagiakan istri, sama sekali tidak mengurangi derajat dan kedudukan beliau.

  ***

  taken from kitab : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim

   
 • erva kurniawan 1:17 am on 10 June 2017 Permalink | Balas  

  Tak Perlu Ajari Kami Berpuasa 

  tukang_becak1Tak Perlu Ajari Kami Berpuasa

  Hari ke tiga di bulan ramadhan saya  berkesempatan menumpang becak menuju rumah ibu. Sore itu, tak biasanya  udara begitu segar, angin lembut menerpa wajah dan rambutku. Namun  kenikmatan itu tak berlangsung lama, keheninganku terusik dengan suara kunyahan  dari belakang, “Abang becak …?”

  Ya, kudapati ia tengah lahapnya menyuap potongan  terakhir pisang goreng di tangannya. Sementara tangan satunya tetap memegang  kemudi. “Heeh, puasa-puasa begini seenaknya saja dia makan …,”  gumamku.

  Rasa penasaranku semakin menjadi ketika ia  mengambil satu lagi pisang goreng dari kantong plastik yang disangkutkan di  dekat kemudi becaknya, dan … untuk kedua kalinya saya menelan ludah  menyaksikan pemandangan yang bisa dianggap tidak sopan dilakukan pada saat  kebanyakan orang tengah berpuasa.

  “mmm …, Abang muslim bukan? tanyaku ragu-ragu.

  “Ya dik, saya muslim …” jawabnya terengah sambil  terus mengayuh

  “Tapi kenapa abang tidak puasa? abang tahu kan ini  bulan ramadhan. Sebagai muslim seharusnya abang berpuasa. Kalau pun abang  tidak berpuasa, setidaknya hormatilah orang yang berpuasa. Jadi  abang jangan seenaknya saja makan di depan banyak orang yang berpuasa  …” deras aliran kata keluar dari mulutku layaknya orang berceramah.

  Tukang becak yang kutaksir berusia di atas empat  puluh tahun itu menghentikan kunyahannya dan membiarkan sebagian  pisang goreng itu masih menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian ia berusaha  menelannya sambil memperhatikan wajah garangku yang sejak tadi  menghadap ke arahnya.

  “Dua hari pertama puasa kemarin abang sakit dan  tidak bisa narik becak. Jujur saja dik, abang memang tidak puasa hari ini  karena pisang goreng ini makanan pertama abang sejak tiga hari ini.”

  Tanpa memberikan kesempatan ku untuk memotongnya,

  “Tak perlu ajari abang berpuasa, orang-orang  seperti kami sudah tak asing lagi dengan puasa,” jelas bapak tukang becak itu.

  “Maksud bapak?” mataku menerawang menunggu kalimat  berikutnya.

  “Dua hari pertama puasa, orang-orang berpuasa  dengan sahur dan berbuka. Kami berpuasa tanpa sahur dan tanpa berbuka.  Kebanyakan orang seperti adik berpuasa hanya sejak subuh hingga maghrib,  sedangkan kami kadang harus tetap berpuasa hingga keesokan harinya …”

  “Jadi …,” belum sempat kuteruskan kalimatku,

  “Orang-orang berpuasa hanya di bulan ramadhan,  padahal kami terus berpuasa tanpa peduli bulan ramadhan atau bukan …”

  “Abang sejak siang tadi bingung dik mau makan dua  potong pisang goreng ini, malu rasanya tidak berpuasa. Bukannya abang  tidak menghormati orang yang berpuasa, tapi…” kalimatnya terhenti  seiring dengan tibanya saya di tempat tujuan.

  Sungguh. Saya jadi menyesal telah menceramahinya  tadi. Tidak semestinya saya bersikap demikian kepadanya. Seharusnya saya  bisa melihat lebih ke dalam, betapa ia pun harus menanggung malu untuk  makan di saat orang-orang berpuasa demi mengganjal perut laparnya. Karena  jika perutnya tak terganjal mungkin roda becak ini pun tak kan  berputar …

  Ah, kini seharusnya saya yang harus merasa malu  dengan puasa saya sendiri? Bukankah salah satu hikmah puasa adalah  kepedulian? Tapi kenapa orang-orang yang dekat dengan saya nampaknya luput  dari perhatian dan kepedulian saya?

  “Wah, nggak ada kembaliannya dik…”

  “hmm, simpan saja buat sahur bapak besok ya …”

  Saya jadi teringat seorang teman di Kelompok Kerja  Sosial Melati, ia punya motto hidup yang sederhana, “Kami Peduli”.

  Kiriman Sahabat: Bayu Gautama

   
 • erva kurniawan 2:00 am on 9 June 2017 Permalink | Balas  

  Malam Lailatulqadar 

  malam lailatul qodrMalam Lailatulqadar

  Di dalam khutbah nabi S.A.W yang panjang, sewaktu menyambut bulan Ramadhan, diantaranya nabi S.A.W bersabda : “Sesungguhnya telah sampai kepada kamu bulan mulia bulan mubarak bulan yang berkat yang padanya ada satu malam beribadat padanya lebih baik dari seribu bulan yakni malam Lailatulqadar, seribu bulan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Begitulah istimewanya malam Lailatulqadar”.

  Kebesaran malam itu sebenarnya disebabkan dua perkara :

  1. Turunnya Al-Quran Al-Karim yang menjadi panduan dan pertunjuk di dalam kehidupan manusia; serta
  2. Turunnya para malaikat pada suatu angkatan besar yang penuh bercahaya gilang-gemilang yang disertai oleh Jibrail untuk memberi penghormatan kepada orang yang berpuasa ikhlas, dan untuk menyaksikan amal ibadah mereka itu untuk membawa kesentosaan dan rahmat di kalangan penduduk bumi.

  Timbul beberapa pendapat dari para ulama mengenai malam Lailatulqadar, antara pendapat mengenai kebesaran Lailatulqadar ialah malam-malam sepuluh yang akhir dalam bulan Ramadhan dan malam-malam yang ganjil, lebih-lebih lagi malam yang kedua puluh tujuh.

  Sabda nabi S.A.W dari hadis riwayat Bukhari yang bermakna, “Carilah dengan segala daya upaya kamu malam Lailatulqadar di malam-malam ganjil dari sepuluh yang akhir dari bulan Ramadhan”.

  Di dalam riwayat yang lain pula sabda nabi S.A.W yang bermaksud : “Barangsiapa yang ingin mencari malam Lailatulqadar, maka hendaklah ia mencari pada malam dua puluh tujuh”.

  Dari kenyataan hadis yang telah disebutkan dapatlah kita membuat ketetapan bahawa Lailatulqadar adalah satu malam saja dalam setahun, ia terletak pada sepuluh akhir Ramadhan. Kita sangat dituntut beribadat kepadanya karena ibadat pada malam itu mendapat pahala yang lebih banyak dari seribu bulan tanpa malam Lailatulqadar.

  Para ulama menerangkan bahwa ada hikmah yang tersembunyi pada malam Lailatulqadar, yakni ditentukan malamnya ialah supaya kita berusaha mencari dan meningkatkan ibadat di setiap malam di bulan Ramadhan. Memperbanyakan berdoa semoga memperolehinya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama yang soleh.

  Tanda-tanda malam Lailatulqadar yang diterangkan di dalam hadis ialah, terbit matahari pada pagi hari dengan bentuk putih bersih, tidak mempunyai sinar yang kuat yakni lembut dan siangnya tidak terus kepanasan, pada hal matahari sangat cerah terang benderang, pada malam itu udaranya sangat nyaman, tidak panas dan tidak sejuk.

  Walau bagaimanapun pahala ibadat pada malam Lailatulqadar akan berhasil juga walaupun tanda-tanda tidak dapat dilihat, karena barang siapa beribadat pada malam di seluruh bulan Ramadhan atau di sepuluh yang akhir karena iman dan ikhlas untuk memperolehi malam Lailatulqadar, maka mereka akan mendapat pahala malam Lailatulqadar itu.

  Sesungguhnya Allah Subhanahua ta’ala telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatulqadar maka carilah kehebatan dan kebesaran malam Lailatulqadar. Malam Lailatulqadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat serta Jibrail dengan izin Allah Subhanahua ta’ala karena ia membawa bermacam-macam perkara.

  Sejahteralah malam Lailatulqadar yang berkat itu hingga terbit fajar.

   
  • Faiz 6:24 am on 9 Juni 2017 Permalink

   Alhamdulillah, gandakan amalan dibulan ramadan

 • erva kurniawan 1:52 am on 8 June 2017 Permalink | Balas  

  Lelaki Kecil di Balik Jendela 

  PemulungLelaki Kecil di Balik Jendela

  Ramadhan datang lagi, berarti akan banyak para dermawan yang datang ke perkampungan kumuh tempat aku tinggal. Minggu lalu suasana di perkampungan kumuh kami dipenuhi oleh hiruk pikuk ibu-ibu pengajian yang datang untuk mengadakan bakti sosial menjual sembako murah, baju-baju bekas yang masih layak pakai. Ibu-ibu yang berpakaian bagus-bagus itu sepertinya tidak kuat menahan bau sampah dan lalat yang menyambut kedatangan mereka. Sesekali mereka menutup hidung dan menepis lalat-lalat yang menggerumuti. Inilah kehidupan kami. Tentu saja berbeda dengan rumah ibu-ibu yang besar dan rapi.

  Rumah kami adalah rumah-rumah dari seng-seng bekas yang disusun menjadi dinding, pintu dan atap di pinggiran kota Jakarta. Di depan perkampungan kami dipenuhi gerobak-gerobak sampah sehingga lalat- lalat yang gemuk berterbangan di mana-mana.

  Ramadhan kali ini aku tidak bisa ikut antrian karena telapak kakiku terkena pecahan kaca yang sudah berkarat saat memulung bersama bapak, hingga kakiku bengkak. Tapi aku tetap berpuasa, aku hanya bisa duduk di balik jendela seng tanpa kaca yang sengaja dibuat bapak agar ada udara masuk. Ini adalah satu-satunya jendela di rumahku. Aku suka sekali duduk disini. Aku perhatikan ibu-ibu itu ramah-ramah dan semangat sekali melayani pembeli. Aku perhatikan juga adik-adikku yang sibuk ikut-ikutan memilih baju-baju yang dijual dengan harga Rp.500 – Rp.1000, baju untuk lebaran, kata emak.

  Tadi aku beri adik-adikku uang Rp. 3000 agar mereka bisa memilih baju- baju yang disukainya. Adik-adikku tertawa bahagia. “horeee … aku punya baju lebaran,” begitu riangnya.

  Di perkampungan kami semuanya adalah pemulung, tidak ada yang mengemis. Kata bapakku, tangan diatas lebih baik daripada tangan di bawah, jadi kami kerja apa saja asal halal. Walaupun sebetulnya bapak tidak ingin aku ikut-ikutan memulung, tapi aku tidak tega melihat bapak yang semakin hari semakin kurus karena sakit batuknya yang tak kunjung sembuh.

  Sewaktu aku harus putus sekolah hanya sampai kelas 4 SD, bapak menangis meminta maaf dan memelukku, bapak tidak mampu membiayai sekolahku, tidak apa, aku akan belajar sendiri, walapun aku merasa sangat sedih sekali. Umurku sekarang 13 tahun, aku suka membaca dan Alhamdulillah, bang Hasan, yang punya kios majalah di depan gang sering berbaik hati membolehkan aku membaca majalah dan buku-buku di kiosnya. Kata bang hasan, kalau banyak membaca buku yang isinya bagus, nanti bisa cepat pintar. “Aku mauuu sekali jadi orang pintar …!!”

  Bila aku bisa sekolah tinggi dan punya rezeki banyak aku ingin seperti Rasulullah yang sangat dermawan, yang kata bapakku, Rasulullah bersedekah di bulan ramadhan seperti angin yang berhembus, terus menerus tiada henti. Bapak sering bercerita tentang Rasulullah dan bapak amat penolong. Itulah yang membuat bapak disegani oleh tetangga-tetangga disini, karena bapak suka bersedekah dengan tenaganya. Bapak bilang, walaupun tidak punya uang bukan berarti kita tidak bisa bersedekah. Kita bisa Bantu-bantu apa saja walau sama-sama kesusahan.

  Ah bapak, aku suka menangis diam-diam dalam shalatku dan berdoa selalu untuk bapak dan emak agar mereka diberi kesabaran.

  Minggu pagi ini ada lagi yang datang, kakak-kakak yang masih muda dan ramah-ramah juga. Menurut bapak, mereka dari kelompok sosial yang beberapa diantaranya adalah dokter-dokter yang baru lulus, kali ini mereka memberi kami bingkisan lebaran, buku-buku bacaan, pembagian makanan bergizi dan kami pun semua diperiksa kesehatan oleh kakak- kakak dokter yang amat baik hati. Aku tetap hanya bisa melihatnya dari jendela rumahku, tiba-tiba ada dua orang kakak dokter yang berbaju putih masuk ke rumahku, katanya dia diberitahu adikku bahwa ada yang sakit di dalam, dan aku diperiksa, diberi obat, diajak mengobrol dan diberi buku-buku. Banyak sekali.

  Terimakasih ya Allah, setelah itu mereka mengumpulkan anak-anak dan bercerita tentang kasih sayang Allah, Rasulullah dan banyak lagi, ada juga yang mengajari membaca dan mengaji. Dan akhirnya acara selesai, mereka pamit pulang. Ah, seandainya ini bisa berlanjut tidak saja di bulan ramadhan, ingin rasanya aku teriakan ke kakak-kakak di luar bahwa kami ingin belajar. Apakah kakak punya waktu untuk mengajari kami membaca, menulis, mengaji, berhitung dan sebagainya? Kami tidak mengharap untuk diberi bingkisan atau apa pun. Tapi kami ingin belajar. Sekolah terlalu mahal untuk kami. Tapi lidahku kelu, tidak bicara apa pun sampai rombongan mereka pergi.

  Selalu saja mereka datang untuk kemudian pergi, dan entah kapan lagi datang kembali, ramadhan tahun depankah? Kenapa harus menunggu ramadhan tahun depan? Kami khawatir, ramadhan tahun depan perkampungan kami sudah digusur dan dibuldozer. Dan kami khawatir, di bulan-bulan lainnya, akan datang kembali kakak-kakak yang memberikan makanan, uang, mengajar kami membaca tapi setelah itu kami harus ikut mereka bernyanyi-nyanyi di gereja. Bapak marah besar dengan orang- orang itu. Sehingga sekarang mereka tidak berani lagi ke rumah-rumah seng kami.

  Dari aku, kami, anak-anak pemulung yang punya semangat belajar. Tapi hanya bisa memandangi gedung-gedung sekolah tanpa bisa memasuki kelas- kelasnya. Adakah yang peduli untuk berbagi?.

  eramuslim – Dini Auliya

   
 • erva kurniawan 1:48 am on 7 June 2017 Permalink | Balas  

  Memulai dari Nol 

  normal_berbuka-puasa-021Memulai dari Nol

  eramuslim – Sikap menentukan sukses atau tidaknya kita. Menurut manajemen IBM kualitas manusia ditentukan oleh 90 persen sikapnya (attitude) dalam menghadapi masalah. Sedangkan sisanya 10 persen ditentukan oleh kemampuan ilmunya (knowledge). Artinya, kesuksesan itu seringkali diawali dari sikap hidup yang benar dan tepat dalam menghadapi suatu peristiwa.

  Bukan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi bagaimana menyikapi apa yang terjadi. Bukan karena kita ditakdirkan bernasib jelek, tapi bagaimana kita menggunakan segala potensi terbaik yang dimiliki untuk merespon suatu kondisi yang buruk menjadi lebih baik.

  Jadi jika saat ini kita masih dalam keadaan kekurangan harta, ilmu, atau apapun, maka tidak cukup dengan hanya meratapi dan menyesalinya, selamanya hal itu tidak akan mengubah nasib. Namun, ketika kita menyikapinya dengan terus menerus memikirkan peluang yang bisa dikerjakan dan terus menerus sekuat tenaga memperbaiki diri, maka kita akan mampu mengubah keadaannya. Jika nasi sudah jadi bubur, ya kita tambahkan kacang, kerupuk, bawang goreng dan ayam goreng. Maka bubur nasi bisa kita ubah menjadi bubur ayam yang nikmat. Jika terlanjur basah, ya sudah ambil sabun, sampo lalu kita mandi, biar bersih sekalian. Jadi sekali lagi bukan keadaan yang buruk yang harus disesali, tetapi bagaimana mengubah keadaan buruk menjadi keadaan yang baik.

  Lantas timbul pertanyaan bagaimana seharusnya mulai membangun attitude? Kebanyakan orang adalah produk zaman alias cuma jadi pengekor apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Mereka memilih menjadi orang yang tidak melahirkan sikap yang asli. Apapun yang mereka pilih, pakaian, pekerjaan, makanan, pikiran, semuanya hanya mengikuti apa yang sudah lebih dahulu ada. Jadi mereka kehilangan diri yang sebenarnya.

  Handphone yang dipakai, sepatu yang dibeli, gaya hidup yang dipilih bahkan sampai agama yang dianut bukan merupakan pilihan yang kontemplatif, tapi lebih dikarenakan orang lain telah memakainya terlebih dahulu. Singkatnya mereka menjadi orang-orang yang dipenjara oleh masa lalu, dan memilih menjadi manusia-manusia pengekor.

  Akibatnya jika ada penilaian dengan kacamata lain terhadap nilai- nilai yang sudah dianut maka yang terjadi adalah penolakan. Pada saat seorang direktur eksekutif mengajukan suatu langkah yang tidak populer dalam menentukan kebijakan perusahaan, maka yang terjadi adalah penolakan bukan apresiasi terhadap langkahnya. Ini akibat mereka terbiasa membenarkan sesuatu yang sudah lazim.

  Sikap penolakan yang timbul disebabkan orang tidak memandang sesuatu itu dengan bersih dan jernih. Sikap memandang sesuatu dengan bersih dan jernih hanya dimiliki oleh orang yang berhati bersih dan berpikiran jernih. Atau dengan kata lain dirinya terbebas dari nilai yang sudah umum dan dia memiliki cara pandang, berpikir, bertindak dan membuat pilihan dengan melihatnya dari akar dan dasar permasalahan. Dia memulainya dengan menempatkan dirinya pada titik nol sehingga pikiran menjadi lebih jernih dan baginya segala sesuatu menjadi mungkin.

  Dan Ramadhan adalah bulan yang dipersiapkan oleh sang Khalik untuk membina kita umat-Nya agar bisa kembali ke titik nol. Nol bisa juga berarti kosong. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik-Nya. We have nothing, zero, nol, kosong, nggak ada apa-apanya. Perut kita diperintahkan untuk dikosongkan selama bulan ini, maksudnya agar kita jadi lebih mampu mengosongkan juga otak kita dari pikiran-pikiran kotor dan menahan keinginan duniawi kita sehingga makin mendekatkan diri kepada Allah. Kosong juga berarti khusyu, terbebas dari ikatan materi keduniaan, yang ada hanya Allah sang Maha.

  Allah telah mempersiapkan kita semua umat Islam yang beriman untuk menjadi sukses melalui puasa Ramadhan sehingga dengannya kita menjadi bersih hati, jernih pikiran dan mampu mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Mari kita manfaatkan momentum Ramadhan sebagai media kontemplatif kita dan meraih kesuksesan dunia akhirat.

  ***

  Kiriman Sahabar MZ Omar

   
 • erva kurniawan 1:21 am on 6 June 2017 Permalink | Balas  

  Benarkah Syetan Dibelenggu di Bulan Ramadhan? 

  belengguBenarkah Syetan Dibelenggu di Bulan Ramadhan?

  Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MA – Direktur Pusat Konsultasi Syariah / syariahonline.com

  Tanya:

  Konon Syetan itu di belenggu di bulan Ramadhan, tetapi mengapa masih banyak kemaksiatan? juga ada orang kesurupan di bulan ramadhan? Apakah memang ada dalilnya bahwa syetan dibelenggu di bulan ramadhan?

  Jawab:

  Hadits-hadits yang menyatakan bahwa syetan-syetan akan dibelenggu pada bulan ramadhan adalah hadits shohih yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis, antara lain: Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan lain-lain.

  Dari Abu Hurairah Ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:”apabila bulan Ramadhan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu0pintu neraka ditutup serta syetan-syetan akan dibelenggu” (HR. Bukhori No. 1898 dan Muslim 1079).

  Ada beberapa penjelasan dari para ulama mengenai maksud dari perkataan Rasulullah SAW bahwasanya syetan-syetan “dibelenggu” pada bulan suci Ramadhan:

  Pertama, Al-Hulaimi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syetan-syetan disini adalah syetan-syetan yang suka mencuri berita dari langit saja yang terjadi di waktu malam bulan Ramadhan. Pada zaman turunnya Al-Quraan, merekapun terhalangi untuk melakukan hal tersebut. Dan dengan adanya belenggu tersebut maka akan menambah penjagaan (sehingga syetan-syetan tersebut tidak mampu melakukannya lagi).

  Kedua, syetan tidak bisa leluasa untuk mengganggu dan mencelekakan manusia. Semua jadi tidak seperti biasanya bagi setan, karena manusia sibuk dengan shaum, membaca Al-Quraan dan Berdzikir.

  Ketiga, yang dibelenggu tidak semua jenis setan melainkan hanya sebagiannya saja, yaitu syetan-syetan yang membangkang. Hal ini sebagaiman dijelaskan oleh hadits berikut ini:

  Dari Abu Hurairah Ra, Rasyulullah SAW bersabda:”pada malam pertama bulan Ramadhan syetan-syetan dibelenggu. Yaitu syetan-syetan yang membangkang” (Ibnu Huzaimah, Nasa’I, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

  Keempat, yang dimaksud dengan dibelenggu merupakan suatu ungkapan atas ketidakmampuan syetan untuk menggoda dan menyesatkan manusia.

  Jika ada pertanyaan, mengapa masih banyak terjadi kemaksiatan pada bulan Ramadhan? Bukankah syetan-syetan yang biasa menggoda manusia telah dibelenggu?

  Berdasarkan pengertian di atas, para ulama menjawab pertanyaan tersebut dengan empat jawaban:

  1. dibelenggunya syetan hanya berlaku bagi mereka yang melakukan ibadah shaum dengan penuh keikhlasan.
  2. yang dibelenggu hanya sebagian syetan saja, yaitu syetan yang membangkang sebagaimana dijelaskan di atas.
  3. Yang dimaksud adalah berkurangnya tindak kejahatan atau perilaku maksiat. Dan hal tersebut dapat kita rasakan meskipun masih terjadi tindak kejahatan atau kemaksiatan tapi biasanya tidak sebanyak di bulan-bulan lainnya.
  4. tidak mesti dengan dibelenggunya syetan maka kemaksiatan akan hilang atau terhenti, karena masih ada sebab-sebab lainnya selain setan. Bisa jadi kemaksiatan tersebut timbul karena sifat jelek manusianya, adat istiadat yang rusak, lingkungan masyarakat yang sudah bobrok, serta kemaksiatan tersebut bisa juga disebabkan oleh syetan-syetan dari golongan manusia.

  Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat kitab Fathul Bari IV/114-115 serta kitab ‘Umdatul Qari X/386 dan Ikmalul Mu’lim IV/6.

  ***

  Di tulis ulang dari: FIQIH Ramadhan, DR. Salim Segaf Al-Jufri, MA, Crescent Press

   
 • erva kurniawan 1:37 am on 5 June 2017 Permalink | Balas  

  Puasa Tanpa Bau 

  bau mulut 2Puasa Tanpa Bau

  Daun sirih berguna untuk menghilangkan bau mulut selama puasa

  Minggu ini seluruh umat muslim di dunia memasuki bulan Ramadan. Saat inilah kita diwajibkan menjalani salah satu rukun Islam, berpuasa.

  Allah SWT memerintahkan puasa pada orang-orang beriman, tujuannya agar mereka lebih bertakwa. Pelaksanaannya di bulan Ramadan dan hari-hari yang telah dianjurkan untuk berpuasa.

  Setiap orang yang berpuasa tentunya ingin tetap sehat. Dr. Samuel Oentoro, MS. dari Klinik Nutrifit, menganjurkan agar orang yang menjalankan puasa tetap mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu sumber karbohidrat, lemak, protein hewani dan nabati serta asupan sumber mineral dan vitamin, saat sahur maupun buka puasa. Dengan demikian, meski sepanjang pagi hingga sore hari tidak makan dan minum, tubuh tetap dalam keadaan sehat dan bugar.

  Meski badan dalam keadaan sehat dan bugar, gangguan sosial kerap dialami oleh orang yang sedang berpuasa, yaitu bau mulut.

  Hal ini dimungkinkan karena sejak batas imsak saat menjelang subuh hingga berbuka ketika magrib, lambung dalam keadaan kosong. Menurut Dr. Rosa dari Klinik Prorevital, Jakarta, keadaan lambung kosong serta hawanya yang keluar lewat mulut menimbulkan bau tak sedap. Terlebih bila orang itu mengalami sakit maag. Bau yang keluar akan lebih menyengat.

  “Sebenarnya dalam keadaan normal saja mulut kita penuh dengan bakteri. Bakteri-bakteri itulah yang menyebabkan bau mulut. Mulut menjadi tidak bau karena terbilas oleh air dan makanan ketika kita tidak berpuasa. Mengonsumsi terlalu banyak makan yang beraroma seperti bawang putih pun mengakibatkan bau mulut,” tutur Dr. Rosa.

  Resep atasi bau mulut dan badan

  Ada beberapa jenis tanaman yang cocok untuk mengatasi bau mulut dan bau badan. Tanaman itu mengandung bahan aktif berbau segar dan bermanfaat mematikan atau mengendalikan pertumbuhan bakteri serta memberikan bau harum bagi tubuh.

  Menurut Hj. Sarah Kriswanti S., herbalis asal Bandung, Jawa Barat, tanaman-tanaman itu adalah adas, kapulaga, pegagan, melati, sirih, jeruk nipis, dan kunyit.

  Berikut ini cara meramu bahan-bahan tersebut:

  1. Bahan: 1 sendok teh adas, 1 cangkir daun beluntas, 2 biji kapulaga, 1 gelas air. Cara Membuat: Bahan direbus dalam wadah tertutup dengan api kecil selama setengah jam, diamkan hingga hangat, lalu diperas. Air perasan tersebut dikumur-kumur lalu ditelan. Ramuan ini untuk 3 kali pemakaian. Lakukan hingga beberapa hari.
  2. Bahan: 1 genggam daun beluntas muda. Cara membuat: Daun beluntas dicuci bersih lalu dikukus. Makan sebagai lalap. Lakukan hingga beberapa hari.
  3. Bahan: 3 buah jeruk nipis, kapur sirih secukupnya. Cara membuat: Jeruk nipis diiris-iris. Taburkan kapur sirih pada permukaan irisan jeruk nipis tersebut. Kemudian oleskan pada ketiak, biarkan selama 15 menit. Seteiah itu cuci bersih dengan air. Lakukan setiap selesai mandi.
  4. Bahan: 8 butir kapulaga, 1 cangkir daun pegagan, 2 gelas air. Cara membuat: Kapulaga yang telah dicuci bersih dihancurkan, kemudian dicampur dengan daun pegagan. Tambahkan air, lalu direbus dalam keadaan tertutup hingga mendidih, selama setengah jam. Tetap dalam keadaan tertutup, rebusan didiamkan hingga terasa hangat, kemudian disaring atau diperas. Air perasan diminum setiap pagi pada saat perut masih kosong. Lakukan hal ini selama beberapa hari.
  5. Bahan: 30 buah kuntum bunga melati, 1 gelas air matang. Cara membuat: Bunga melati direndam 1 malam dalam keadaan tertutup dalam wadah plastik atau kaca. Airnya diminum setiap pagi selama lima hari berturut-turut.
  6. Bahan: 5 helai daun sirih, 3 gelas air. Cara Membuat: Daun sirih yang telah dicuci bersih direbus dengan air bersih hingga mendidih selama 15 menit. Biarkan rebusan air hingga dingin dalam keadaan tertutup. Gunakan rebusan air sirih untuk kumur-kumur sebanyak 3 kali sehari. Setiap kali kumur, gunakan 2 sendok makan. Lakukan hal ini hingga beberapa hari.
  7. Bahan: 2 jari kunyit, gula aren secukupnya, 1 gelas air. Cara membuat: Kunyit dicuci bersih lalu diparut dan diremas dengan air. Setelah itu tambahkan gula aren, kemudian aduk-aduk hingga rata. Selanjutnya campuran ini diperas atau disaring. Air perasan diminum sekaligus pada malam hari menjelang tidur. Lakukan hal ini selama beberapa hari.
  8. Bahan: 15 helai daun muda jeruk nipis, tepung beras secukupnya.Cara membuat: Daun jeruk nipis dicuci bersih lalu dihaluskan. Tambahkan tepung beras secukupnya pada halusan daun jeruk nipis. Campuran itu diaduk sampai rata, kemudian bentuklah menyerupai pil, butiran pil tersebut ditelan sebanyak tiga kali sehari satu butir setelah makan. Lakukan hal ini selama beberapa hari. @Hendra Priantono
   
 • erva kurniawan 1:34 am on 4 June 2017 Permalink | Balas  

  Hindari Es Saat Berbuka! 

  es tehHindari Es Saat Berbuka!

  Rasa lapar dan haus saat puasa lebih merupakan efek sesaat yang dapat diatur. Dengan kata lain, rasa lapar dan haus bukanlah tanda mutlak dari kebutuhan tubuh akan makanan.

  Kebutuhan energi, untuk bekerja misalnya, bisa dipenuhi dari cadangan energi pada hati, otot, lemak di bawah kulit, dan lain-lain. Justru berpuasa merupakan kesempatan memobilisasi timbunan lemak. Puasa juga mengistirahatkan “mesin pencernaan” selama beberapa jam.

  Oleh karena itu, puasa tidak harus menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan dalam banyak kasus justru membuat tubuh lebih sehat. Untuk itu diperlukan pengaturan berbuka dan makan sahur yang benar. Berbuka dan makan sahur tidaklah sekadar memasukkan makanan.

  Selama berpuasa, kadar gula dalam darah lebih rendah dibandingkan dengan keadaan tidak berpuasa. Padahal, gula merupakan sumber tenaga yang segera dapat digunakan. Gula inilah yang perlu segera diperoleh saat berbuka puasa, tetapi jangan berlebihan sebab akan mengganggu kenikmatan menyantap menu utama.

  Berikut saran Dr. H. Anies, MKK, PKK, Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, dalam memilih menu sehat saat berbuka dan sahur.

  1. Ada kebiasaan salah yang dulakukan sebagian orang, yaitu minum air es atau es yang dicampur ke dalam minuman sebelum menyantap makanan. Cara ini sangat merugikan karena es dapat menahan rasa lapar. Akibatnya, hidangan lain yang lebih bergizi bisa tidak disantap, sehingga mengurangi asupan nutrisi yang diperlukan. Hindari minum es saat buka puasa.
  2. Saat berbuka mulailah dengan minuman manis hangat dan makanan ringan yang mudah dicerna. Bisa teh manis, sirop, ditemani kurma, pisang goreng, atau pisang sale. Setelah kadar gula darah berangsur-angsur normal bisa dilakukan salat magrib.
  3. Setengah jam kemudian barulah nikmati menu utama. Makanlah secukupnya. Dua jam kemudian, setelah salat tarawih, dapat menyantap hidangan yang masih ada.
  4. Makan sahur jangan dianggap sepele. Tidak jarang orang enggan bangun, padahal makan sahur sangat penting untuk mengimbangi zat gizi yang tidak diperoleh tubuh selama sehari berpuasa. Makan sahur jangan asal kenyang, tetapi harus bergizi tinggi. Hidangan sahur harus bisa menjadi cadangan kalori dan protein, serta membuat lambung tidak cepat hampa makanan. Dengan demikian, rasa lapar tidak cepat dirasakan. Makanan yang cukup mengandung protein dan lemak adalah nasi; telur, dendeng, rendang, ikan, dan tentu saja sayuran.

  Dengan berbuka dan sahur secara sehat, berbagai gangguan kesehatan bisa dihindari. Namun, bukan berarti semua orang sakit boleh berpuasa. Hal itu sangat bengantung pada kondisi pasien dan penyakitnya. @ ken

   
 • erva kurniawan 1:31 am on 3 June 2017 Permalink | Balas  

  Kolak Tak Sehat Untuk Berbuka Puasa KOLAK makanan… 

  kolakKolak Tak Sehat Untuk Berbuka Puasa

  KOLAK, makanan khas yang selalu ada dalam menu berbuka puasa, menurut ahli nutrisi ternyata bukanlah makanan yang sehat untuk dimakan setelah 14 jam menahan lapar dan haus.

  Pada acara bincang-bincang Cara Mudah Mengikuti Food Combining, di Balai Sidang Jakarta, akhir pekan lalu, ahli nutrisi Wied Harry Apriadji, mengatakan kolak tidak sehat karena mengandung gula dan lemak yang terlalu tinggi. Kombinasi keduanya membuat alat pencernaan secara tiba-tiba bekerja berat, setelah sebelumnya beristirahat seharian.

  Lulusan Institut Pertanian Bogor itu menyarankan agar mengikuti teladan Nabi Mohammmad SAW yang hanya makan kurma dan minum air putih untuk berbuka. Karena meskipun mengandung gula yang kadarnya cukup tinggi, dan sama-sama manis seperti kolak, karbohidrat yang dikandung kurma mudah dicerna.

  “Dalam berpuasa yang harus ditekankan adalah nilai spiritualnya. Puasa akan menjadi percuma kalau kita hanya mengubah jam makan yang harusnya siang menjadi malam,” ujar Wied.

  Menurut Wied, dalam analisa nutrisi, orang yang hanya minum air putih selama 40 hari tidak akan sakit dan meninggal. Kebutuhan nutrisinya juga akan terpenuhi. “Kan kalau berpuasa kita tidak banyak keinginan sehingga nutrisi tidak banyak terkuras. Saat berpuasa semuanya akan lebih tenang, nutrisi lebih dihemat,” kata konsultan gizi yang juga redaktur sebuah majalah kesehatan itu.

  Wied pernah menerapkan pola makan Food Combaining dengan cara mengonsumsi buah dan sayur secara terpisah, dan porsinya sama dengan asupan karbohidrat serta protein ke dalam tubuh. Selain itu, protein dan karbohidrat juga tidak dimakan bersamaan.

  Cara makan seperti itu dibuat dengan mempertimbangkan lamanya proses pencernaan dalam tubuh agar nutrisi zat makanan dapat diserap secara sempurna. Pola makan semacam itu tetap ia terapkan saat menjalankan puasa. Meskipun porsi makan menjadi lebih sedikit. Namun, dengan penyerapan yang maksimal, tubuh tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. (am)

  ***

  Kiriman Sahabat

   
 • erva kurniawan 1:52 am on 2 June 2017 Permalink | Balas  

  Keutamaan Ramadhan 

  ramadhan 2

  Bismillahir rahmanir rahiem,

  Dari Salman (ra), dia berkata bahwa pada hari terakhir bulan Sya’ban, Rasulullah (saw) berkhutbah pada kami.

  Wahai manusia, kini telah dekat kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang sarat dengan berkah, yang didalamnya terdapat satu malam yang lebih baik (nilainya) daripada seribu bulan.

  Inilah bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fadhu dan sholat malam (tarawih) di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah (swt) di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya setara dengan ganjaran apabila dia melakukan amalan fardhu pada bulan2 yang lain. Dan barang siapa yang melakukan amal fardhu pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala yang setara dengan ganjaran apabila dia melakukan tujuh puluh amalan fardhu pada bulan2 yang lain.

  Inilah bulan kesabaran dan ganjaran bagi kesabaran adalah surga. Bulan ini juga bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan ini rezeki orang2 beriman ditambah. Barang siapa yang memberi makan (untuk berbuka puasa) kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa2-nya dan dibebaskan dari api neraka jahannam dan diberikan ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi tanpa sedikitpun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu.

  Kami pun berkata, “Ya Rasulullah (saw), tidak semua orang diantara kami memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka.”

  Rasulullah (saw) menjawab, Allah (swt) akan mengaruniakan balasan kepada seseorang yang memberi (untuk berbuka puasa) walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau seisap susu.

  Inilah bulan yang pada sepuluh hari pertamanya Allah (swt) menurunkan rahmat, sepuluh hari pertengahannya Allah (swt) memberikan keampunan, dan pada sepuluh hari yang terakhir Allah (swt) membebaskan hamba-Nya dari api nerka jahannam.

  Barang siapa yang meringankan beban hamba sahayanya (atau pekerja2-nya) pada bulan ini, maka Allah (swt) akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka.

  Perbanyaklah di bulan ini empat perkara. Dua perkara dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu dan yang dua lagi pasti kamu memerlukannya. Dua perkara yang mendatangkan keridaan Tuhanmu adalah (dakwah & dzikir) la ilaha illallah dan istighfar. Dan dua perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah masuk ke surga dan bebas dari neraka.

  Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa (untuk berbuka puasa), niscaya Allah (swt) memberinya minum dari air telagaku (Haudh) yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga lagi sesudahnya sehingga dia memasuki surga. (HR Ibnu Khuzaimah) [1]

  Atau perkataan Rasulullah saw yang maknanya serupa dengan itu. Subhanallah.

  Catatan kaki:

  [1] Sebagaimana dalam Fadhilah Amal oleh Maulana Muhammad Zakariyya, edisi Bahasa Indonesia, Pustaka Ramadhan hal. 449-450.

  http://www.imanyakin.modblog.com/

   
 • erva kurniawan 1:22 am on 1 June 2017 Permalink | Balas  

  Fadhilat Dan Kelebihan Sholat Tarawih 

  salat_tarawihFadhilat Dan Kelebihan Sholat Tarawih

  (Patut diketahui : Untuk menambah semangat dalam beribadah di bulan Ramdhan)

  Malam ke-1:

  Diampuni dosa-dosa orang yang beriman sebagaimana baru dilahirkan.

  Malam ke-2:

  Diampunkan dosa orang-orang yang beriman yang mengerjakan sholat Tarawih, serta dosa-dosa kedua orang tuanya.

  Malam ke-3:

  Para malaikat di bawah ‘Arasy menyeru kepada manusia yang mengerjakan sholat tarawih itu agar meneruskan sholatnya pada malam-malam yang lain, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka.

  Malam ke-4:

  Memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur’an.

  Malam ke-5:

  Allah SWT akan mengkaruniakan pahala seumpama pahala orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa.

  Malam ke-6:

  Allah SWT akan mengkaruniakan kepadanya pahala seumpama pahala para malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur serta setiap batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang yang mengerjakan sholat tarawih pada malam ini.

  Malam ke-7:

  Seolah-olah ia dapat bertemu dengan Nabi Musa a.s. serta menolong Nabi itu untuk menentang musuhnya Fir’aun dan Hamman.

  Malam ke-8:

  Allah SWT mengkaruniakan pahala sebagaimana pahala yang dikaruniakan kepada Nabi Ibrahim a.s.

  Malam ke-9:

  Allah SWT akan mengkaruniakan pahala dan dinaikan mutu ibadah hamba-Nya seperti Nabi Muhammad saw.

  Malam ke-10:

  Allah SWT mengkaruniakan kebaikan di dunia dan di akhirat.

  Malam ke-11:

  Ia meninggal dunia dalam keadaan bersih dari dosa seperti baru dilahirkan.

  Malam ke-12:

  Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan muka yang bercahaya.

  Malam ke-13:

  Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aman sentosa dari tiap-tiap kejahatan dan keburukan.

  Malam ke-14:

  Para malaikat akan datang menyaksikan mereka bersholat Tarawih serta Allah SWT tidak akan menyesatkan mereka.

  Malam ke-15:

  Semua malaikat yang memikul ‘Arasy, Kursi akan bershalawat dan mendoakan supaya Allah SWT mengampuni kita.

  Malam ke-16:

  Allah SWT menuliskan baginya terlepas dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.

  Malam ke-17:

  Allah SWT menuliskan baginya pahala pada malam ini sebanyak pahala Nabi-Nabi.

  Malam ke-18:

  Malaikat akan menyeru “Wahai hamba Allah sesungguhnya Allah telah ridha kepada engkau dan ibu bapak engkau (baik yang masih hidup atau yang sudah wafat)”.

  Malam ke-19:

  Allah akan meninggikan derajatnya di dalam syurga Firdaus.

  Malam ke-20:

  Allah SWT mengkaruniakan kepadanya pahala semua orang yang mati syahid dan orang-orang sholeh.

  Malam ke-21:

  Allah SWT akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga yang dibuat dari Nur.

  Malam ke-22:

  Ia akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman daripada duka cita dan kerisauan (di Padang Mahsyar).

  Malam ke-23:

  Allah SWT akan membina untuknya sebuah bandar di dalam syurga yang terbuat dari Nur.

  Malam ke-24:

  Allah bukakan perluang 24 doa yang mustajab bagi orang yang bertarawih pada walam ini (lebih elok dikerjakan ketika sujud).

  Malam ke-25:

  Allah akan mengangkat siksa kubur darinya.

  Malam ke-26:

  Allah akan mengkaruniakan pahala 40 tahun ibadah.

  Malam ke-27:

  Allah akan mengkaruniakan kepadanya kemudahan untuk melintasi titian Shiratalmustaqim seperti kilat yang menyambar.

  Malam ke-28:

  Allah akan menaikkan kedudukannya 1000 derajat di akhirat.

  Malam ke-29:

  Allah akan mengkaruniakan pahala 1000 kali haji yang mabrur.

  Malam ke-30:

  Allah akan memberi penghormatan kepada orang yang bertarawih pada malam terakhir dengan firman-Nya: “Wahai hamba-Ku, makanlah segala jenis buah-buahan yang engkau ingini untuk dimakan di dalam syurga dan mandilah kamu di dalam sungai yang bernama Salsabila, serta minumlah air dari telaga yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad saw yang bernama Al-Kautsar.”

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal
%d blogger menyukai ini: