Sholat Jum’at Bagi Perempuan (1/2) :


shalat-tarawih-puasa-pertama_fullSholat Jum’at Bagi Perempuan (1/2) :

Wajibkah Lagi Melakukan Sembahyang Dzuhur

Sembahyang Jum’at adalah sembahyang dua raka’at dalam waktu Zuhur pada hari Jum’at dan didahulukan dengan dua khutbah. Sembahyang Jum’at adalah fardhu ‘ain atas orang lelaki yang mukallaf, berakal lagi merdeka, sehat dan tidak di dalam pelayaran.

Menurut kitab Tuhfah al-Muhtaj, Mughni al-Muhtaj dan Hasyiah Qalyubi sembahyang Jum’at difardhukan di Mekkah al-Mukarramah sebelum Hijrah. Walau bagaimanapun, ia tidak dilaksanakan karena agama Islam masih belum tersebar luas dan jumlah umat Islam pula tidak mencukupi dan sedikit. Orang yang pertama mendirikan sembahyang Jum’at di Madinah al-Munawwarah sebelum Hijrah adalah As’ad bin Zararah iaitu dengan izin Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. (Tuhfah al-Muhtaj: 1/329, Mughni al-Muhtaj: 1/414, Hasyiah Qalyubi: 1/310)

Sembahyang Jum’at pertama dalam Islam yang ditunaikan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah di Madinah al-Munawwarah. Peristiwa itu berlaku selepas Hijrah. (Fada’il al-Jum’ah, Dr.Muhammad Zahir Asadullah, hlm 73)

Dalil Pensyari’atan Sembahyang Jum’at

Hukum sembahyang Jum’at adalah fardhu ‘ain apabila cukup syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah sembahyang Jum’at itu. Dalil yang menjelaskan kefardhuannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Tafsirnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jum’at, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang Jum’at) dan tinggalkanlah berjual beli (pada ketika itu); yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenar)” (Surah Jumu’ah: 9)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kewajipan sembahyang Jum’at itu dalam banyak hadis-hadis Baginda. Antaranya adalah:

Maksudnya: “Daripada Hafsah Radhiallahu ‘anha iaitu isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pergi (bersembahyang) Jum’at itu wajib ke atas setiap orang yang bermimpi (baligh)” (Hadis riwayat an-Nasa’i)

Dalam hadis Baginda yang lain:

Maksudnya: “Daripada Tariq bin Syihab, daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Baginda bersabda: “Sembahyang Jum’at itu hak yang wajib ke atas setiap orang Islam dengan cara berjemaah kecuali empat: Hamba yang dimiliki atau perempuan atau kanak-kanak atau orang sakit”. (Hadis riwayat Abu Daud)

Kedudukan Perempuan Bersembahyang Jum’at

Berkata Imam as-Syafi’e Rahimahullah dalam kitab al-Umm:

 

Maksudnya: “Tidak (wajib) ke atas orang yang belum baligh, orang perempuan dan hamba menunaikan sembahyang Jum’at”. (al-Um: 1/218)

Menurut kitab al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi Rahimahullah bahwa syara’ telah menentukan wajib fardhu ‘ain sembahyang Jum’at itu ke atas setiap orang Islam yang mukallaf, merdeka, lelaki, orang yang muqim, yang tidak sakit dan seumpamanya. (Minhaj at-Thalibin: 1/263) Ibnu Hajar al-Haitami Rahimahullah ketika menjelaskan perkataan Imam an-Nawawi Rahimahullah bahwa tidak wajib Jum’at ke atas orang yang tidak mukallaf, perempuan, khuntsa, orang musafir dan orang sakit sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

Maksudnya: “Daripada Tariq bin Syihab, daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Baginda bersabda: “Sembahyang Jum’at itu hak yang wajib ke atas setiap orang Islam dengan cara berjemaah kecuali empat: Hamba yang dimiliki atau perempuan atau kanak-kanak atau orang sakit”. (Hadis riwayat Abu Daud)

Hadis di atas diriwayatkan juga oleh ad-Darqutni dalam kitabnya as-Sunan, al-Baihaqi dalam kitabnya al-Kabir dan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak. Imam an-Nawawi Rahimahullah menshahihkan hadis di atas dalam kitab al-Majmu’ karena bertepatan dengan syarat Imam al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga al-Hafiz dalam kitab al-Talkhis mengatakan hadis di atas dishahihkan oleh ramai orang. (Minhaj at-Thalibin: 1/263 dalam nota kaki)

***

Kiriman Sahabat Arland

Iklan